VAASSEN – DE POLITIE ZOEKT GETUIGEN VAN VERNIELINGEN AAN KERK

Aan de Deventerstraat in Vaassen zijn de ruiten van een kerk vernield. De vernielingen werden donderdagavond 23 mei ontdekt. De politie is op zoek naar getuigen.

Vermoedelijk is er meerdere keren met een luchtbuks op de ruiten
geschoten waarbij in totaal 10 ruiten zijn gesneuveld. Mogelijk dat
buurtbewoners dit hebben gehoord of in de buurt van de kerk een verdachte
situatie hebben gezien. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt mogelijk
getuigen contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Bron: www.alarmeringen.nl, 24 mei 2013

 

Kerk Vaassen met luchtbuks beschoten

In het Gelderse Vaassen zijn kerkruiten gesneuveld, vermoedelijk omdat iemand er er met een luchtbuks op heeft geschoten. De politie is op zoek naar de nog onbekende dader en vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Dat berichtte de politie vrijdag.

De vernielingen aan de kerk in de Deventerstraat werden donderdagavond ontdekt. In totaal zijn tien ramen kapotgegaan.

Bron: www.volkskrant.nl, 24 mei 2013

 

Kerk Vaassen met luchtbuks beschoten

In het Gelderse Vaassen zijn kerkruiten gesneuveld, vermoedelijk omdat iemand er er met een luchtbuks op heeft geschoten. De politie is op zoek naar de nog onbekende dader en vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Dat berichtte de politie vrijdag.

De vernielingen aan de kerk in de Deventerstraat werden donderdagavond ontdekt. In totaal zijn tien ramen kapotgegaan.

Bron: www.ad.nl, 24 mei 2013

 

Vaassense kerk doelwit vandalen

VAASSEN – Onbekenden hebben, waarschijnlijk met een luchtbuks, elf ramen vernield van het kerkgebouw van de Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad aan de Deventerstraat.

Het betreft ramen van dubbel glas, die in grootte variëren van één tot twee vierkante meter. Volgens bestuurslid Jan van ’t Wout, die belast is met het beheer, is van tien ramen het buitenste spouwblad vernield, terwijl één raam behoorlijk is beschadigd. De schade schat hij op 2500 tot 3000 euro.

Omdat het ramen van dubbel glas zijn, waarvan alleen de buitenste glaswand is vernield hoeven er geen noodmaatregelen te worden getroffen en kunnen de diensten van Woord en Daad, dat ongeveer honderdvijftig leden heeft in Vaassen en omgeving, gewoon doorgaan. De vernielde ramen bevinden zich aan de achterkant van het gebouw. Het ziet er naar uit dat gericht op de ramen is geschoten. Bij Woord en Daad, dat vorig jaar veertig jaar bestond, zijn nooit eerder vernielingen aangericht.

Bron: www.destentor.nl, 24 mei 2013.

 

Kerk Vaassen met luchtbuks beschoten

VAASSEN – In het Gelderse Vaassen zijn kerkruiten gesneuveld, vermoedelijk omdat iemand er er met een luchtbuks op heeft geschoten. De politie is op zoek naar de nog onbekende dader en vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Dat berichtte de politie vrijdag.

De vernielingen aan de kerk in de Deventerstraat werden donderdagavond ontdekt. In totaal zijn tien ramen kapotgegaan.

Bron: De Telegraaf, 24 mei 2013.

 

Vele handen maken licht werk

De dorpskerk in Vaassen is de komende maanden ‘under construction’.

VAASSEN – Het leek alsof ze een cursus ‘hoe ontmantel je in snel­treintempo  een kerk’ hadden ge­volgd.  Vrijwilligers van de her­vormde  gemeente Vaassen waren gisteren om acht uur begonnen met het strippen van het interi­eur  van ‘hun’ dorpskerk. Nauwe­lijks  twee uur later stonden de meeste kerkbanken – toch behoor­lijk  zware joekels van 4m20 lang ­al buiten. Het legertje van zo’n twintig vrijwilligers – in totaal hebben zich ruim veertig mensen opgegeven om hand en spandien­sten  te verrichten bij het vernieu­wen  van het interieur – had de vaart er goed in, ondanks dat de meesten zestig- en zeventigplus­sers  zijn. Er hebben zich zelfs drie vrijwilligers gemeld, die ‘vetera­nen’  zijn van 1962, toen het interi­eur  voor het laatst ingrijpend werd vernieuwd.

Op eerste paasdag nam de her­vormde gemeente Vaassen af­scheid van dat interieur, dat er dus zo’n vijftig jaar in heeft geze­ten. Met Pasen zijn voorlopig de laatste diensten gehouden in de kerk, die de komende maanden van binnen een gedaantewisse­ling  ondergaat. Het complete inte­rieur  wordt vernieuwd, op het or­gel  en het plafond na. Bedoeling is om de kerk meer een ontmoe­tingsruimte  te maken, die ook ge­schikt  is voor andere activiteiten, zoals lezingen en concerten. De kerkbanken zijn daarbij een sta-in-de-weg. Er komen dan ook stoelen te staan, waardoor een flexibeler opstelling mogelijk is.

Nog een in het oog springende verandering is de glazen portaal die wordt gemaakt aan de Dorps­straatzijde,  waardoor de kerk dus een tweede ingang krijgt. Verder krijgt de kerk de beschikking over een keuken, twee toiletten, een berging en een garderobe. Ook de technische installaties worden ver­vangen. Er komt vloerverwar­ming, een nieuwe verlichting en ‘beeld en geluid’ worden gemoder­niseerd. Op 22 september, zo is de planning, wordt het nieuwe interi­eur  in gebruik genomen.

Waarschijnlijk mede omdat het de laatste keer was dat ze de kerk in de ‘oude staat’ konden aan­schouwen, maar uiteraard ook om­dat het Pasen was, trokken de dien­sten  op eerste paasdag meer kerk­gangers dan normaal. Gemiddeld zitten er ‘s zondags tweehonderd tot tweehonderdvijftig mensen in de kerk, terwijl de hervormde ge­meente  Vaassen zo’n tweedui­zend leden heeft. Voor velen geldt dat aan het kerkinterieur allerlei  herinneringen zijn ver­knoopt. Aan huwelijken, doop­plechtigheden, maar ook aan rouwdiensten. Bij de avonddienst op eerste paasdag werd het af­scheid  gesymboliseerd door het naar buiten dragen van de paas­kaars.

Wellicht dat het een troost is dat zo’n dertig kerkbanken een twee­de  leven tegemoet gaan in een kerk in Oekraïne, die eveneens be­zig is om het interieur aan te pas­sen.  Via een Vaassenaar, die zich voor de banken meldde tijdens de kerkopenstelling rond de kerstda­gen, werden de contacten gelegd. Voor vijftien andere banken heb­ben  zich gemeenteleden gemeld, die ze om niet mogen hebben. Verder blijven acht banken in ge­bruik.  Wel gaan de oude laklagen eraf en worden vervangen door nieuwe.

De zes kroonluchters zijn wel ver­kocht, evenals de houten achter­wand  van de kerk, die bestaat uit houten, noestvrije planken van oregon pine. De planken gaan naar een botenbouwer in Vees­sen, die er masten van wil maken. Omdat ze noestvrij zijn, maar ook vanwege hun lengte zijn ze daar uitstekend geschikt voor. De grootste planken hebben een leng­te van 9m 30.

Dat het er rigoureus aan toe gaat bij de interieurvernieuwing blijkt uit het feit dat ook de (enigszins door houtworm aangetaste) vloer eruit gaat en de preekstoel komt straks ook niet meer terug in de vernieuwde kerk. Dat geldt echter niet voor het orgel, dat in 1821 werd gebouwd door Jacobus Arm­brost. Dat blijft in de kerk en wordt gedurende de komende maanden stofvrij ingepakt.
Dat het orgel de dans ontspringt bij de kerkvernieuwing komt om­dat  het een vrij bijzonder orgel is met een rijke geschiedenis. In eer­ste instantie werd het niet volle­dig  opgeleverd, omdat er niet ge­noeg geld voorhanden was voor al­le pijpen, die de duurste onderde­len vormen van een orgel. Pas na enkele jaren was er genoeg geld om het orgel af te bouwen.
In de loop van de jaren werd het oorspronkelijk mechanische orgel een aantal malen ingrijpend ge­wijzigd. Voor het laatst in 2002, toen de Zeeuwse orgelbouwer René Nijsse feitelijk een nieuw mechanisch orgel in de oude or­gelkas bouwde, waarbij gebruik werd gemaakt van een deel van het oude pijpwerk.

Voor het strippen van de kerk heeft de interieurcommissie, die de vernieuwing van het interieur in goede banen moet leiden, de periode tot 22 april uitgetrokken.
Na die tijd wordt de kerk het do­mein van de medewerkers van aannemer Van Laar.

Bron: De Stentor, 3 april 2013.

Bisdom neemt uiteindelijke besluit

Twee van de drie katholieke kerken ten noorden van Twello gaan dicht, die in Epe, Vaassen en/of De Vecht.

EPE – Er is ‘nog helemaal niets’ te zeggen over een mogelijke sluiting van de St. Martinuskerk in Epe en/of de H. Martinuskerk in Vaassen. Ook Plony Epping, voorzitter van de locatieraad van de katholieke kerk in Epe-Heerde tast wat dit betreft nog in het duister.
„De komende tijd wordt onderzoek gedaan naar welke kerk ten noorden van Twello open zal blijven en welke twee dicht zullen gaan. Het uiteindelijke besluit is aan het bisdom.” Dat besluit zal vermoedelijk pas volgend jaar worden genomen. „Tot die tijd gaan wij hier gewoon door zoals we dat tot nu toe altijd hebben gedaan.”
Dat betekent dat er in Epe de ene week vieringen zijn op zaterdagavond, de andere week op zondag.

Bert Jansen uit Twello is binnen de overleggroep aangewezen als aanspreekpunt voor de berichtgeving inzake de aangekondigde sluiting van vijf van de acht kerkgebouwen binnen de Parochie HH. Franciscus en Clara, waaronder ook de kerken in Epe en Vaassen vallen. Volgens hem is er over het algemeen door de parochianen ‘een tikkeltje gelaten’ gereageerd op het nieuws dat maandag naar buiten werd gebracht. Dat het openhouden van acht kerkgebouwen financieel niet meer haalbaar is, daarvan is vrijwel iedereen wel doordrongen. Het nieuws komt in het jaar dat de geloofsgemeenschap Sint Martinus in Twello haar 125-jarig bestaan viert. De jubilerende Sint Martinus – met pakweg 5.000 parochianen veruit de grootste van de zeven geloofsgemeenschappen binnen de parochie HH. Franciscus en Clara – hoeft zelf niet te vrezen om het voortbestaan van de kerk omdat deze door de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, inmiddels is aangewezen als eucharistisch centrum. Volgens Jansen heeft ook de centrale ligging van de kerk binnen de parochie in dit besluit een belangrijke rol gespeeld.
Het gestaag afnemende kerkbezoek, de ontkerkelijking, in combinatie met de terugloop in het aantal huwelijken, begrafenissen, communicantjes, vormelingen en dopelingen leidt ertoe dat een parochie steeds minder inkomsten krijgt. Jansen:  Alle kerkgebouwen brengen op termijn enorme kosten met zich mee. Als we vijf jaar vooruitkijken, teren we 1,5 miljoen euro in op ons eigen vermogen van rond de 6 miljoen.”
In parochieblad Clara schrijft vice-voorzitter Pieter de Wolf dat zolang er geen  duidelijkheid is over de te sluiten locaties ‘we geen onderhoud meer plegen van enige omvang’. Mogelijk met uitzondering van de Sint Martinuskerk in Twello, voegt hij hieraan toe. De Wolf meldt verder dat het parochiebestuur voortaan alleen schenkingen, legaten en dergelijke accepteert als deze niet uitsluitend gelden voor een bepaalde kerk of onderdeel daarvan. Uitgangspunt van de sluitingsoperatie is dat één kerk ten noorden (in casu Epe, Vaassen of De Vecht) en één kerk ten zuiden van de Sint-Martinuskerk in Twello de functie van kerk behoudt.
Bert Jansen benadrukt dat het proces om een grote mate van zorgvuldigheid vraagt en dat het bestuur alle tussenstappen aan het bisdom moet rapporteren. Op termijn dient het parochiebestuur aan te geven welke andere bestemming(en) zij wenselijk acht voor de af te stoten kerken. Daar zijn nog geen concrete ideeën over.
Alle acht kerkgebouwen zijn eigendom van het bisdom. De kerken in Bussloo, Vaassen en Loenen zijn rijksmonumenten, terwijl die in Twello, Klarenbeek en De Vecht de status van gemeentelijk monument hebben. De in 2010 ontstane HH. Franciscus en Clara parochie telde per 31-12-2011 13.816 leden. De grootste geloofsgemeenschap met 5.193 leden was die in Twello; De Vecht was de kleinste met 760 leden. Hoewel de kerkbalans is opgemaakt, heeft Jansen nog niet de ledenaantallen per 31-12-2012 paraat. Hij rekent op een daling van hooguit ‘een paar procent’.
De H. Martinusparochie Epe-Heerde bestaat dit jaar 110 jaar. Tien jaar geleden, bij de viering van het eeuwfeest, waren er nog 1750 parochianen ingeschreven. De huidige kerk dateert uit 1966. De pastorie werd gebouwd in 1914. Daarin is nu MAM’s Kinderopvang gevestigd.
De H. Martinuskerk in Vaassen dateert uit 1917. Het gebouw is ontworpen door architect Herman Kroes uit Amersfoort. De kerk werd in oktober 2001 door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur enWetenschappen aangewezen als beschermd monument. Het gebouw heeft een miljoenen kostende restauratie ondergaan die anderhalf jaar heeft geduurd en pas vorig jaar omstreeks deze tijd werd afgerond.

Bron: De Stentor, 29 maart 2013.
Jenny Polman en Rudi Hofman 

 

Vijf kerken gaan dicht

Door de toenemende ontkerkelijking trekt de parochie het onderhoud van acht kerkgebouwen niet langer.

EPE/VAASSEN – Of de H. Martinuskerk in Vaassen of de St. Martinuskerk in Epe gaat dicht en er is ook een scenario denkbaar dat beide katholieke kerken de poorten moeten sluiten.
Het bestuur van de HH Parochie Franciscus en Clara, waaronder ook de kerken in Epe en Vaassen vallen, werkt aan een plan waarbij vijf van de in totaal acht kerken in het verzorgingsgebied worden gesloten. Drie kerken blijven bestaan, waaronder in ieder geval de kerk van Twello die door kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, is aangewezen als eucharistisch centrum. Plan is om één kerk ten zuiden van Twello open te houden. Dat betekent dat er een keuze moet worden gemaakt tussen de kerken van Eerbeek, Klarenbeek, Loenen en Bussloo.
Ten noorden van Twello blijft ook één kerk open. Dat betekent dat moet worden gekozen tussen Epe, Vaassen en De Vecht.
Sluiting van de kerk in Vaassen lijkt niet erg voor de hand te liggen. De H. Martinuskerk is onlangs voor miljoenen euro’s gerestaureerd. Bestuurslid Bert Jansen van de parochie wil in dit stadium echter geen uitspraken doen. Hij heeft het in dit verband over ‘de eerste stap in een vrij lang proces’. Hij wijst erop dat het sluiten van kerken een zorgvuldige procedure vergt, waarbij overleg met verschillende geloofsgemeenschappen van groot belang is. Het bisdom neemt uiteindelijk een beslissing over het plan, dat volgens Jansen ook vergezeld zal gaan van ‘diepgaande financiële scenario’s’. Naar verwachting wordt pas volgend jaar met de uitvoering van de sluitingsplannen begonnen. Die plannen zijn ingegeven door de toenemende secularisatie in de maatschappij. „Die leidde in de afgelopen jaren tot alsmaar minder kerkbezoek en afnemende participatie binnen geloofsgemeenschappen”, zegt Jansen.
De HH Parochie Franciscus en Clara, die zeven locaties omvat met in totaal acht kerkgebouwen, is daarop geen uitzondering. Als gevolg van de ontkerkelijking
zijn er minder dopelingen, communicantjes, vormelingen, huwelijken en begrafenissen. Collectes en de jaarlijkse actie kerkbalans vertonen een ‘duidelijk dalende lijn’. „Het onderhouden van acht kerkgebouwen wordt een loden last voor de parochie, zeker als je kijkt naar de nieuwe meerjarenraming onderhoudskosten.”
Volgens het parochiebestuur zijn „helaas harde maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat het jaarlijks groeiende tekort het eigen vermogen gaat opsouperen.”
Verder moet worden onderzocht of bij geloofsgemeenschappen die te maken krijgen met het sluiten van een kerkgebouw behoefte bestaat aan een pastoraal steunpunt.

Bron: De Stentor, 26 maart 2013.

 

Vijf kerken sluiten hun deuren

TWELLO – Vijf van de acht kerken in het verzorgingsgebied van de HH Parochie Franciscus en Clara worden gesloten. Het parochiebestuur werkt aan een plan waarbij het voortbestaan van drie kerken kan worden gewaarborgd. Dit heeft het parochiebestuur zondag bekendgemaakt.

Het gaat om kerken in Twello, Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Loenen-Eerbeek, Epe en Vaassen. De centraal in de parochie gelegen H. Martinuskerk in Twello is door kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, als eucharistisch centrum aangewezen. Volgens bestuurslid Bert Jansen is het daarom de bedoeling dat er een kerk in Twello blijft. Voorts zouden een kerk ten noorden en een kerk ten zuiden van Twello open moeten blijven. Dat is althans het streven.

Bron: destentor.nl, 25 maart 2013