Dorpskerk zet deuren tijdens herbouw open

VAASSEN – De Vaassense dorps­kerk wordt momenteel ver­bouwd. Veel mensen komen langs en vragen zich af hoe het eruit ziet. Een aantal van hen komt even binnen om een kijkje te ne­men. Vaak met de nodige schroom, want ze willen de men­sen die aan het werk zijn niet in deweg lopen. De werkzaamhe­den van de vrijwilligers zijn voor een groot deel afgerond en de kerk is ontruimd. De werkzaamhe­den om het interieur te vernieu­wen kunnen nu beginnen. Wie nog niet binnen is geweest, maar wel graag wil kijken kan zaterdag terecht tussen 10 en 12 uur.

Bron: De Stentor, 18 april 2013

 

Hervormd Vaassen neemt afscheid van het oude interieur

VAASSEN- Vorige week werd het oude interieur van de Vaassense Dorpskerk voor het laatst gebruikt. Het interieur zal de komende maanden drastisch onder handen worden genomen. Op 22 september zal het geheel vernieuwde interieur in gebruik worden genomen.

Beide diensten werden op deze zondag goed bezocht. De kerkgangers zochten voor het laatst een plekje in de oude kerkzaal en vierden Pasen. Voor een aantal betekent het een afscheid van het interieur waar ze zo’n vijftig jaar geleden nog aan mee hebben geholpen. Met enige weemoed laten ze het interieur, waaraan ze toen ook vele uren van hun vrije tijd hebben besteed, achter zich. Voor anderen zijn het de herinneringen aan de vele mooie, maar ook de droeve momenten van de laatste jaren. Huwelijken, doopdiensten, maar ook afscheid van hun geliefden. Voor velen is het ook het vooruitzien naar een nieuw interieur met hedendaagse mogelijkheden. Het nieuwe interieur wordt helemaal aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. Er is de afgelopen vijftig jaren veel veranderd in de maatschappij en die veranderingen zijn ook de kerk niet voorbijgegaan. Er worden hogere eisen gesteld aan geluid, er wordt gewerkt met projectie en mensen die de kerkdienst niet meer kunnen bezoeken kunnen via de hedendaagse technische mogelijkheden de dienst steeds beter vanuit hun eigen huiskamer volgen. In de avonddienst wordt het afscheid van het oude interieur vorm gegeven door het naar buiten dragen van de Paaskaars. De komende weken zullen tientallen vrijwilligers het interieur uitruimen en de achterwand afbreken. De Hervormde Gemeente mag zich rijk rekenen dat ze van zoveel vrijwilligers gebruik kan maken.

Bron: De Schaapskooi, 9 april 2013

Kerk in mum van tijd gestript

VAASSEN – De vele vrijwilligers die vanaf deze week bezig zijn om de dorpskerk in Vaassen te strippen, hebben zo hard gewerkt dat ze ver voorliggen op schema.
Het grote werk – het ontmantelen van de kerk – zat er al na een dag of twee op. Nu moeten nog puntjes op de i worden gezet, zoals het afhalen van lak van de acht kerkbanken die in de kerk blijven. Zoals gemeld krijgt de kerk een compleet nieuwe inrichting en worden ook verouderde installaties vervangen. Bij het strippen zijn
vrijwilligers op onverwachte zaken gestuit. Zo kwamen in de consistoriekamer
mooie glas-in-loodraampjes te voorschijn, alsmede een mooi balkenplafond.

Bron: De Stentor, 6 april 2013

 

Dorpskerk neemt afscheid van interieur

Op 31 maart werd het oude interieur van de Vaassense Dorpskerk voor het laatst gebruikt. Het interieur wordt de komende maanden drastisch onder handen genomen. Op 22 september kan naar verwachting het geheel vernieuwde interieur in gebruik worden genomen. 

Beide diensten werden op deze zondag goed bezocht. De kerkgangers zochten voor het laatst een plekje in de oude kerkzaal en vierden Pasen. Voor een aantal betekende het een afscheid van het interieur waar ze zo’n vijftig jaar geleden nog aan mee hebben geholpen. Met enige weemoed lieten ze het interieur, waaraan ze toen ook vele uren van hun vrije tijd hebben besteed, achter zich. Voor anderen zijn het de herinneringen aan de vele mooie, maar ook de droeve momenten van de laatste jaren. Huwelijken, doopdiensten, maar ook afscheid van hun geliefden. De weemoed werd ’s morgens onderstreept met een sneeuwbui.
Maar voor velen is het ook het vooruitzien naar een nieuw interieur met hedendaagse mogelijkheden. Het nieuwe interieur wordt helemaal aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. Er is de afgelopen vijftig jaren veel veranderd in de maatschappij en die veranderingen zijn ook de kerk niet voorbijgegaan. Er worden hogere eisen gesteld aan geluid, er wordt gewerkt met projectie en mensen die de kerkdienst niet meer kunnen bezoeken, kunnen via de hedendaagse technische mogelijkheden de dienst steeds beter vanuit hun eigen huiskamer volgen. In de avonddienst werd het afscheid van het oude interieur vorm gegeven door het naar buiten dragen van de Paaskaars.

En toen kon het beginnen…..
Op 2 april 8 uur ’s ochtends kon een flink aantal vrijwilligers onder de bezielende leiding van Gerwin Kers en lid van de restauratiecommissie, aan de sloop van het interieur beginnen.
Nauwelijks 2 uur later stonden de eerste 30 banken (4.20 m) buiten en 2 uur daarna stond een grote vrachtwagen voor om de banken naar een goede bestemming in Oekraïne te brengen. Hier worden ze wederom als kerkbanken gebruikt. Er resten nog een aantal banken voor hergebruik in het nieuwe interieur en voor een aantal banken hebben gemeenteleden zich gemeld. Ook de zes kroonluchters hebben een nieuwe bestemming gekregen. De houten achterwand, waarvoor de preekstoel stond, gaat naar een botenbouwer in Veessen, die dankzij de lengte van de planken en het soort hout (Oregon pine) zeer geschikt zijn voor de bouw van de masten.
Na het verwijderen van de banken, het slopen van de preekstoel en achterwand kwam de ruimte tevoorschijn van voor 1962 (de laatste vernieuwing van het interieur) met de twee ramen aan de Dorpsstraatzijde en het raam-rozet boven in de voorgevel.
Ook de daarop volgende dagen werd er door de, in totaal, 40 vrijwilligers veel werk verzet. De komende 2 weken worden nog gebruikt voor verdere sloopwerkzaamheden (o.a. de consistoriekamer, welke zowel voor sloop als vernieuwing door “eigen” mensen gedaan wordt) en dan wordt op 22 april de kerk overgedragen aan aannemer Van Laar en kan de opbouw van het nieuwe kerkinterieur beginnen.

Bron: Vaassens Weekblad, 9 april 2013

 

Vele handen maken licht werk

De dorpskerk in Vaassen is de komende maanden ‘under construction’.

VAASSEN – Het leek alsof ze een cursus ‘hoe ontmantel je in snel­treintempo  een kerk’ hadden ge­volgd.  Vrijwilligers van de her­vormde  gemeente Vaassen waren gisteren om acht uur begonnen met het strippen van het interi­eur  van ‘hun’ dorpskerk. Nauwe­lijks  twee uur later stonden de meeste kerkbanken – toch behoor­lijk  zware joekels van 4m20 lang ­al buiten. Het legertje van zo’n twintig vrijwilligers – in totaal hebben zich ruim veertig mensen opgegeven om hand en spandien­sten  te verrichten bij het vernieu­wen  van het interieur – had de vaart er goed in, ondanks dat de meesten zestig- en zeventigplus­sers  zijn. Er hebben zich zelfs drie vrijwilligers gemeld, die ‘vetera­nen’  zijn van 1962, toen het interi­eur  voor het laatst ingrijpend werd vernieuwd.

Op eerste paasdag nam de her­vormde gemeente Vaassen af­scheid van dat interieur, dat er dus zo’n vijftig jaar in heeft geze­ten. Met Pasen zijn voorlopig de laatste diensten gehouden in de kerk, die de komende maanden van binnen een gedaantewisse­ling  ondergaat. Het complete inte­rieur  wordt vernieuwd, op het or­gel  en het plafond na. Bedoeling is om de kerk meer een ontmoe­tingsruimte  te maken, die ook ge­schikt  is voor andere activiteiten, zoals lezingen en concerten. De kerkbanken zijn daarbij een sta-in-de-weg. Er komen dan ook stoelen te staan, waardoor een flexibeler opstelling mogelijk is.

Nog een in het oog springende verandering is de glazen portaal die wordt gemaakt aan de Dorps­straatzijde,  waardoor de kerk dus een tweede ingang krijgt. Verder krijgt de kerk de beschikking over een keuken, twee toiletten, een berging en een garderobe. Ook de technische installaties worden ver­vangen. Er komt vloerverwar­ming, een nieuwe verlichting en ‘beeld en geluid’ worden gemoder­niseerd. Op 22 september, zo is de planning, wordt het nieuwe interi­eur  in gebruik genomen.

Waarschijnlijk mede omdat het de laatste keer was dat ze de kerk in de ‘oude staat’ konden aan­schouwen, maar uiteraard ook om­dat het Pasen was, trokken de dien­sten  op eerste paasdag meer kerk­gangers dan normaal. Gemiddeld zitten er ‘s zondags tweehonderd tot tweehonderdvijftig mensen in de kerk, terwijl de hervormde ge­meente  Vaassen zo’n tweedui­zend leden heeft. Voor velen geldt dat aan het kerkinterieur allerlei  herinneringen zijn ver­knoopt. Aan huwelijken, doop­plechtigheden, maar ook aan rouwdiensten. Bij de avonddienst op eerste paasdag werd het af­scheid  gesymboliseerd door het naar buiten dragen van de paas­kaars.

Wellicht dat het een troost is dat zo’n dertig kerkbanken een twee­de  leven tegemoet gaan in een kerk in Oekraïne, die eveneens be­zig is om het interieur aan te pas­sen.  Via een Vaassenaar, die zich voor de banken meldde tijdens de kerkopenstelling rond de kerstda­gen, werden de contacten gelegd. Voor vijftien andere banken heb­ben  zich gemeenteleden gemeld, die ze om niet mogen hebben. Verder blijven acht banken in ge­bruik.  Wel gaan de oude laklagen eraf en worden vervangen door nieuwe.

De zes kroonluchters zijn wel ver­kocht, evenals de houten achter­wand  van de kerk, die bestaat uit houten, noestvrije planken van oregon pine. De planken gaan naar een botenbouwer in Vees­sen, die er masten van wil maken. Omdat ze noestvrij zijn, maar ook vanwege hun lengte zijn ze daar uitstekend geschikt voor. De grootste planken hebben een leng­te van 9m 30.

Dat het er rigoureus aan toe gaat bij de interieurvernieuwing blijkt uit het feit dat ook de (enigszins door houtworm aangetaste) vloer eruit gaat en de preekstoel komt straks ook niet meer terug in de vernieuwde kerk. Dat geldt echter niet voor het orgel, dat in 1821 werd gebouwd door Jacobus Arm­brost. Dat blijft in de kerk en wordt gedurende de komende maanden stofvrij ingepakt.
Dat het orgel de dans ontspringt bij de kerkvernieuwing komt om­dat  het een vrij bijzonder orgel is met een rijke geschiedenis. In eer­ste instantie werd het niet volle­dig  opgeleverd, omdat er niet ge­noeg geld voorhanden was voor al­le pijpen, die de duurste onderde­len vormen van een orgel. Pas na enkele jaren was er genoeg geld om het orgel af te bouwen.
In de loop van de jaren werd het oorspronkelijk mechanische orgel een aantal malen ingrijpend ge­wijzigd. Voor het laatst in 2002, toen de Zeeuwse orgelbouwer René Nijsse feitelijk een nieuw mechanisch orgel in de oude or­gelkas bouwde, waarbij gebruik werd gemaakt van een deel van het oude pijpwerk.

Voor het strippen van de kerk heeft de interieurcommissie, die de vernieuwing van het interieur in goede banen moet leiden, de periode tot 22 april uitgetrokken.
Na die tijd wordt de kerk het do­mein van de medewerkers van aannemer Van Laar.

Bron: De Stentor, 3 april 2013.

Zelfs de preekstoel gaat er uit in Vaassen

VAASSEN – Na een jarenlange ‘strijd’ over de wijzigingen wordt het interieur van de Grote Kerk in Vaassen grondig aangepakt. Van ‘bankenkerk’ gericht op de kansel moet het een ontmoetingsplek worden, een gemeenschapsruimte voor het hele dorp.

Tien jaar geleden zijn de eerste plannen gemaakt. Een pas op de plaats was toen nodig omdat de buitenkant prioriteit kreeg. De muren van het imposante gebouw begonnen te wijken. Alle reden om de veranderingen aan de binnenzijde iets uit te stellen.
Maar nu is – eindelijk – het interieur aan de beurt. Truus Jacobs en Cees Plomp zijn twee van de kartrekkers. Vooral Plomp is enigszins gefrustreerd over de procedures die voor veel vertraging zorgden. “De kerk is een gemeentelijk monument, dus heeft de monumentencommissie inspraak. In maart 2010 is de eerste tekening aangeboden. Er is zes, zeven keer over vergaderd maar nooit is er iemand van die commissie komen kijken. Uiteindelijk moest de service-unit in een hoek komen, zodat de as van de kerk zichtbaar blijft.”
Die service-unit is een belangrijke toevoeging aan het interieur. Daar komt een toiletgroep en een koffiehoek, zodat kerkgangers na afloop van de dienst kunnen napraten. Die mogelijk bestaat al, maar dan wel moet wel een kleine tocht naar kerkelijk gebouw De Rank worden gemaakt. “Al is het maar vijftig meter, de helft haakt af”, stelt Truus Jacobs. “We hopen, mede door de nieuwe opstelling met stoelen, dat de kerk meer een ontmoetingsplek wordt.” Plomp voegt toe: “We zouden de kerk graag openstellen buiten de diensten. Mogelijk voor concerten of als rustpunt. Bijvoorbeeld op zaterdagen. De entree aan de Dorpsstraat wordt open en krijgt een glazen hal. De ingang aan de Torenstraat blijft ook behouden.”

De totale renovatie kost ongeveer 450.000 euro. Momenteel is er nog een tekort van zo’n 25.000 euro, gehoopt wordt dat de gemeenteleden hieraan bijdragen.
Direct na Pasen wordt de hele binnenzijde van de kerk gestript door vrijwilligers.
Jacobs: “Zelf doen drukt de kosten. Alleen het orgel, het plafond en de consistoriekamer blijven op hun plek. Verder gaat alles eruit. De wanden, de vloeren en natuurlijk de banken. Waarschijnlijk blijven twee banken behouden, om nostalgische redenen. Ook de verlichting en het geluid worden vernieuwd. Natuurlijk zullen we bij het slopen, zeker bij het weghalen van de houten achterwand, tegen onverwachte zaken aanlopen. Verder wordt de vloer, die nu afloopt, vlak gemaakt.”

Interieur en liturgisch centrum voor 1962

In 1962 is de huidige inrichting gemaakt. De indeling, met kerkbanken, was daarvoor ook zijwaarts gericht. “De dominee stond aan de kant van de Rabobank. Maar daar schijnt de zon de kerk in. Dus de kerkgangers kijken dan in de zon en zien de dominee niet, of hebben hem op het netvlies gebrand. Daarom is de keus uit praktisch oogpunt op de kant van de Markt gevallen”, zegt Plomp.

Door de inrichting te draaien wordt de afstand tot de dominee kleiner. Mede doordat er minder zitplaatsen komen. In de banken kunnen 450 kerkgangers plaatsnemen; daar komen 250 stoelen voor in de plaats. Met de flexibele indeling kan de kerk straks multifunctioneel worden gebruikt. Er komt vloerverwarming en een beamer waarop bijvoorbeeld de liedteksten te lezen zijn. De zondagavonddiensten worden tijdens de verbouwing gehouden in kerkelijk gebouw De Rank.

Voor de drukkere ochtenddiensten wordt nog een geschikte locatie gezocht.

Kerk in het midden, januari 2013.

Herinrichting interieur Vaassense dorpskerk

De laatste verandering in het interieur van de Dorpskerk dateert van 1962. Het huidige interieur is dus al weer 50 jaar oud en dat interieur staat bekend als bankenkerk. Dit interieur voldoet niet meer aan de huidige wensen. Er is teveel zitcapaciteit en te weinig ontmoetingsruimte. De banken staan een flexibele opstelling in de weg. De technische installaties, zoals verlichting en de cv ketel zijn aan vervanging toe. Het kerkbestuur heeft een inrichtingscommissie aangesteld, die het nieuwe interieur vorm moet geven.

Cees Plomp en Truus Jacobs-Hamer hebben zitting in deze commissie. Truus: “Er is tegenwoordig meer en meer behoefte aan ruimte om elkaar te ontmoeten. Nu kunnen we na een dienst naar de Rank, maar het weerhoudt velen ervan, omdat dan eerst een eindje moet worden gewandeld. Door voor een andere indeling te kiezen, kan die ruimte in de kerk zelf worden gerealiseerd”.
De indeling van de kerk wordt een kwartslag gedraaid. De preekstoel komt straks aan de kant van de markt. Daaromheen komen in een halve cirkel ruim 270 stoelen. Zonder veel inspanning kan de ruimte ook geschikt worden gemaakt voor andere doeleinden als concerten, lezingen en exposities. De nieuwe verplaatsbare preekstoel, lezenaar, doopvont, avondmaalmeubilair en kaarsenstandaard vormen straks een eenheid.
Ook wordt het een en ander verbouwd. Zo verdwijnt de houten achterwand, zodat de muur aan de Dorpsstraat met het karakteristieke ronde raam vanuit de kerk weer zichtbaar wordt. Aan die kant komt bij de deur een glazen portaal en daardoor ontstaat een tweede ingang van de kerk. In de zuid-oosthoek van de kerk wordt een unit gebouwd met verschillende functies. Er komt een keukentje in met uitgiftebar, twee toiletten waarvan een toilet voor invaliden en een berging. Tussen kerkmuur en unit is ruimte voor de garderobe.
De huidige verwarming wordt vervangen door vloerverwarming en er komt een totaal nieuw belichtingsplan. Een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie completeren de herinrichting.
Al die aanpassingen kosten nogal wat. Cees Plomp: “De totale kosten zijn geraamd op € 450.000,00 inclusief vervanging van de cv installatie, de architect en de adviseurkosten. Wellicht kunnen we veel kosten besparen door de inzet van vrijwilligers. Zij kunnen zich opgeven bij Jan van der Zaan (574402) of Karel Schuurman (573198). Van die kosten wordt getracht € 75.000,00 als bijdrage van de gemeenteleden te ontvangen. Maar we denken ook aan bijdragen uit het interieurfonds, het onderhoudsfonds, het verjaardagfonds en de stichting Vrienden Vaassense dorpskerk”.