VAASSEN – DE POLITIE ZOEKT GETUIGEN VAN VERNIELINGEN AAN KERK

Aan de Deventerstraat in Vaassen zijn de ruiten van een kerk vernield. De vernielingen werden donderdagavond 23 mei ontdekt. De politie is op zoek naar getuigen.

Vermoedelijk is er meerdere keren met een luchtbuks op de ruiten
geschoten waarbij in totaal 10 ruiten zijn gesneuveld. Mogelijk dat
buurtbewoners dit hebben gehoord of in de buurt van de kerk een verdachte
situatie hebben gezien. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt mogelijk
getuigen contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Bron: www.alarmeringen.nl, 24 mei 2013

 

Kerk Vaassen met luchtbuks beschoten

In het Gelderse Vaassen zijn kerkruiten gesneuveld, vermoedelijk omdat iemand er er met een luchtbuks op heeft geschoten. De politie is op zoek naar de nog onbekende dader en vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Dat berichtte de politie vrijdag.

De vernielingen aan de kerk in de Deventerstraat werden donderdagavond ontdekt. In totaal zijn tien ramen kapotgegaan.

Bron: www.volkskrant.nl, 24 mei 2013

 

Kerk Vaassen met luchtbuks beschoten

In het Gelderse Vaassen zijn kerkruiten gesneuveld, vermoedelijk omdat iemand er er met een luchtbuks op heeft geschoten. De politie is op zoek naar de nog onbekende dader en vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Dat berichtte de politie vrijdag.

De vernielingen aan de kerk in de Deventerstraat werden donderdagavond ontdekt. In totaal zijn tien ramen kapotgegaan.

Bron: www.ad.nl, 24 mei 2013

 

Vaassense kerk doelwit vandalen

VAASSEN – Onbekenden hebben, waarschijnlijk met een luchtbuks, elf ramen vernield van het kerkgebouw van de Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad aan de Deventerstraat.

Het betreft ramen van dubbel glas, die in grootte variëren van één tot twee vierkante meter. Volgens bestuurslid Jan van ’t Wout, die belast is met het beheer, is van tien ramen het buitenste spouwblad vernield, terwijl één raam behoorlijk is beschadigd. De schade schat hij op 2500 tot 3000 euro.

Omdat het ramen van dubbel glas zijn, waarvan alleen de buitenste glaswand is vernield hoeven er geen noodmaatregelen te worden getroffen en kunnen de diensten van Woord en Daad, dat ongeveer honderdvijftig leden heeft in Vaassen en omgeving, gewoon doorgaan. De vernielde ramen bevinden zich aan de achterkant van het gebouw. Het ziet er naar uit dat gericht op de ramen is geschoten. Bij Woord en Daad, dat vorig jaar veertig jaar bestond, zijn nooit eerder vernielingen aangericht.

Bron: www.destentor.nl, 24 mei 2013.

 

Kerk Vaassen met luchtbuks beschoten

VAASSEN – In het Gelderse Vaassen zijn kerkruiten gesneuveld, vermoedelijk omdat iemand er er met een luchtbuks op heeft geschoten. De politie is op zoek naar de nog onbekende dader en vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Dat berichtte de politie vrijdag.

De vernielingen aan de kerk in de Deventerstraat werden donderdagavond ontdekt. In totaal zijn tien ramen kapotgegaan.

Bron: De Telegraaf, 24 mei 2013.

 

Hervormd Vaassen neemt afscheid van het oude interieur

VAASSEN- Vorige week werd het oude interieur van de Vaassense Dorpskerk voor het laatst gebruikt. Het interieur zal de komende maanden drastisch onder handen worden genomen. Op 22 september zal het geheel vernieuwde interieur in gebruik worden genomen.

Beide diensten werden op deze zondag goed bezocht. De kerkgangers zochten voor het laatst een plekje in de oude kerkzaal en vierden Pasen. Voor een aantal betekent het een afscheid van het interieur waar ze zo’n vijftig jaar geleden nog aan mee hebben geholpen. Met enige weemoed laten ze het interieur, waaraan ze toen ook vele uren van hun vrije tijd hebben besteed, achter zich. Voor anderen zijn het de herinneringen aan de vele mooie, maar ook de droeve momenten van de laatste jaren. Huwelijken, doopdiensten, maar ook afscheid van hun geliefden. Voor velen is het ook het vooruitzien naar een nieuw interieur met hedendaagse mogelijkheden. Het nieuwe interieur wordt helemaal aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. Er is de afgelopen vijftig jaren veel veranderd in de maatschappij en die veranderingen zijn ook de kerk niet voorbijgegaan. Er worden hogere eisen gesteld aan geluid, er wordt gewerkt met projectie en mensen die de kerkdienst niet meer kunnen bezoeken kunnen via de hedendaagse technische mogelijkheden de dienst steeds beter vanuit hun eigen huiskamer volgen. In de avonddienst wordt het afscheid van het oude interieur vorm gegeven door het naar buiten dragen van de Paaskaars. De komende weken zullen tientallen vrijwilligers het interieur uitruimen en de achterwand afbreken. De Hervormde Gemeente mag zich rijk rekenen dat ze van zoveel vrijwilligers gebruik kan maken.

Bron: De Schaapskooi, 9 april 2013

Kerk in mum van tijd gestript

VAASSEN – De vele vrijwilligers die vanaf deze week bezig zijn om de dorpskerk in Vaassen te strippen, hebben zo hard gewerkt dat ze ver voorliggen op schema.
Het grote werk – het ontmantelen van de kerk – zat er al na een dag of twee op. Nu moeten nog puntjes op de i worden gezet, zoals het afhalen van lak van de acht kerkbanken die in de kerk blijven. Zoals gemeld krijgt de kerk een compleet nieuwe inrichting en worden ook verouderde installaties vervangen. Bij het strippen zijn
vrijwilligers op onverwachte zaken gestuit. Zo kwamen in de consistoriekamer
mooie glas-in-loodraampjes te voorschijn, alsmede een mooi balkenplafond.

Bron: De Stentor, 6 april 2013

 

De drie kerken van Willem II

Binnenkort treedt de acht­ste vorst van Oranje aan, koning Willem-Alexander. 
Zeven koningen en koninginnen gingen hem voor. Historicus dr. Wim H. Nijhof vertelt de komende weken over hun band met Apeldoorn. Vandaag deel 2: Willem II.

APELDOORN – Koningin Anna Pa­vlovna was een hooghartige Russi­sche grootvorstin, dochter van tsaar Paul I, zuster van tsaar Alexander I, de machtigste vorst van Europa. Katholieken kon ze luchten noch zien. Ze ergerde zich aan haar gemaal, koning Wil­lem II, die in hun zomerresiden­tie Tilburg – op Paleis Het Loo wa­ren ze zelden – nauwe betrekkin­gen onderhield met pastoor Johan­nes Zwijsen. Het was dan ook opzienbarend, dat Anna Pavlovna de koning aan­spoorde Apeldoornse katholieken aan een eigen kerk te helpen, de Mariakerk aan de Dorpsstraat, in 1843 ingewijd.

Katholieken kerkten in die jaren in Vaassen of Duistervoorde. Ze hadden hun Mariakerk op het hui­dige Raadhuisplein na de Refor­matie niet teruggekregen van de protestanten, omdat er te weinig katholieken in het dorp woonden. Jagermeester Johan B. Hester, op weg naar de kerk naar de katholie­ke kerk in Vaassen, beklaagde zich eens bij Anna Pavlovna, toen hij haar toevallig ontmoette. Het was een lange voetreis van bijna tien kilometer, elke zondag weer, van Apeldoorn naar de kerk in Vaassen. Anna Pavlovna beloofde er met haar gemaal over te praten. Koning Willem II gaf toestem­ming, verleende een stevige subsi­die en Apeldoorn kreeg in 1843 na ruim twee eeuwen weer een rooms-katholieke kerk, aan de Dorpsstraat, waar een halve eeuw later de huidige Mariakerk werd gebouwd.

Het was een zogenoemde Waters­taatskerk, gebouwd met finan­ciële steun van het Rijk. Koning Willem I, vader van Willem II, had omstreeks 1824 de regeling in­gevoerd. Het ontwerp en de bouw van die kerken moesten de goedkeuring hebben van inge­nieurs van het ministerie van Wat­erstaat, die ook vaak het ontwerp

leverden. Zo was de Apeldoornse kerk gete­kend door H. Bauer, opzichter van Waterstaat. Omstreeks 1850 vierde de neogotiek hoogtij in de katholieke kerkenbouw. Velen ke­ken meesmuilend naar de kerken van het rijk: ‘Wat er staat is Waters­taat.’ Die kerken hadden wel ken­merken van de neogotiek. Die stijl werd waterstaatsgotiek, stuca­doorsgotiek of Willem II-gotiek genoemd. Want het was Willem II die na het overlijden van zijn va­der op 12 december 1843 de zorg voor de Waterstaatskerken over­nam.

Overigens werden er niet alleen katholieke kerken met rijkssubsi­die gebouwd, ook de protestanten profiteerden er van. Toen in Apel­doorn de Oude Kerk op het Raad­huisplein was afgebroken, bouw­de de Hervormde Gemeente een Waterstaatskerk aan de Loolaan, die een jaar eerder dan de katho­lieke kerk aan in gebruik werd ge­nomen.

De derde Waterstaatskerk in de gemeente Apeldoorn is de H. Anthonius Abt aan de Hoofdweg in Loenen. Willem II gaf op 13 fe­bruari 1849 toestemming. Nauwe­lijks een half jaar later, op 8 sep­tember 1849, het feest van H. Ma­ria Geboorte, werd de kerk inge­wijd. Al was Willem II liever in Tilburg dan op Het Loo, in elk ge­val herinneren drie kerken in de gemeente Apeldoorn aan zijn ko­ningsjaren.

Bron: De Stentor, 10 april 2013

Dorpskerk neemt afscheid van interieur

Op 31 maart werd het oude interieur van de Vaassense Dorpskerk voor het laatst gebruikt. Het interieur wordt de komende maanden drastisch onder handen genomen. Op 22 september kan naar verwachting het geheel vernieuwde interieur in gebruik worden genomen. 

Beide diensten werden op deze zondag goed bezocht. De kerkgangers zochten voor het laatst een plekje in de oude kerkzaal en vierden Pasen. Voor een aantal betekende het een afscheid van het interieur waar ze zo’n vijftig jaar geleden nog aan mee hebben geholpen. Met enige weemoed lieten ze het interieur, waaraan ze toen ook vele uren van hun vrije tijd hebben besteed, achter zich. Voor anderen zijn het de herinneringen aan de vele mooie, maar ook de droeve momenten van de laatste jaren. Huwelijken, doopdiensten, maar ook afscheid van hun geliefden. De weemoed werd ’s morgens onderstreept met een sneeuwbui.
Maar voor velen is het ook het vooruitzien naar een nieuw interieur met hedendaagse mogelijkheden. Het nieuwe interieur wordt helemaal aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. Er is de afgelopen vijftig jaren veel veranderd in de maatschappij en die veranderingen zijn ook de kerk niet voorbijgegaan. Er worden hogere eisen gesteld aan geluid, er wordt gewerkt met projectie en mensen die de kerkdienst niet meer kunnen bezoeken, kunnen via de hedendaagse technische mogelijkheden de dienst steeds beter vanuit hun eigen huiskamer volgen. In de avonddienst werd het afscheid van het oude interieur vorm gegeven door het naar buiten dragen van de Paaskaars.

En toen kon het beginnen…..
Op 2 april 8 uur ’s ochtends kon een flink aantal vrijwilligers onder de bezielende leiding van Gerwin Kers en lid van de restauratiecommissie, aan de sloop van het interieur beginnen.
Nauwelijks 2 uur later stonden de eerste 30 banken (4.20 m) buiten en 2 uur daarna stond een grote vrachtwagen voor om de banken naar een goede bestemming in Oekraïne te brengen. Hier worden ze wederom als kerkbanken gebruikt. Er resten nog een aantal banken voor hergebruik in het nieuwe interieur en voor een aantal banken hebben gemeenteleden zich gemeld. Ook de zes kroonluchters hebben een nieuwe bestemming gekregen. De houten achterwand, waarvoor de preekstoel stond, gaat naar een botenbouwer in Veessen, die dankzij de lengte van de planken en het soort hout (Oregon pine) zeer geschikt zijn voor de bouw van de masten.
Na het verwijderen van de banken, het slopen van de preekstoel en achterwand kwam de ruimte tevoorschijn van voor 1962 (de laatste vernieuwing van het interieur) met de twee ramen aan de Dorpsstraatzijde en het raam-rozet boven in de voorgevel.
Ook de daarop volgende dagen werd er door de, in totaal, 40 vrijwilligers veel werk verzet. De komende 2 weken worden nog gebruikt voor verdere sloopwerkzaamheden (o.a. de consistoriekamer, welke zowel voor sloop als vernieuwing door “eigen” mensen gedaan wordt) en dan wordt op 22 april de kerk overgedragen aan aannemer Van Laar en kan de opbouw van het nieuwe kerkinterieur beginnen.

Bron: Vaassens Weekblad, 9 april 2013

 

Herman Bouwmeester is onmisbaar voor parochie

Koster Herman Bouwmeester uit Vaassen zit in de startblokken

VAASSEN – Herman Bouwmeester (75) is als geboren en getogen Vaassenaar een man die van aanpakken weet. Dat bewees hij ooit met de groene baret van de Commando’s en dat bewijst hij inmiddels al dik twintig jaar als koster van de Martinus parochie. Met weken van tussen de tien en twintig uur- in de Paas- en kersttijd het veelvoud ervan – bewijst deze vrijwilliger de rooms katholieke gemeenschap bijzondere diensten. 

Hij is er niet alleen tijdens op religieuze momenten: ook als er concerten of evenementen plaats vinden, kunnen ze op hem rekenen. En dat geldt eveneens voor de rouw- en trouwdiensten, vergaderingen enzovoort.
In een hoek van de kamer staan drie tassen. Elk verschillend van inhoud. Als er een telefoontje komt kan hij zo uitrukken, want de inhoud is afgestemd op verschillende gelegenheden. Het is verbazingwekkend hoe snel hij van tuinman in koster verandert. ,,Ik heb een beste lap grond om de deur. Loop dus nogal eens in de werkplunje. Indien ze me nodig hebben kost het me nooit meer dan vijf minuten om in het pak te schieten.” Die discipline hield hij over aan de militaire dienst. De wachtmeester-uit-Vaassen was geliefd bij de manschappen omdat hij voor ze door het vuur ging. Dat doet hij ook voor de superieuren, wanneer ze althans geen fratsen uithalen. Een luitenant die na een zware oefening – 14 dagen zelfredzaamheid zonder warm eten – zinloos door een dennenboom schoot waardoor de naalden de warme hap verziekten, heeft het geweten. De vaak zwijgzame Herman had weinig woorden nodig om ‘de hoge omes’ onder de tafel te praten.
Zanger
Liefst 67 jaar is hij gewaardeerd lid van het Martinus koor. Met de Gregoriaanse zang weet hij goed raad. Ook buiten de kerk hebben hij en zijn vrouw Riet hun verdiensten. Neem nu Veilig Verkeer Nederland. Urenlang assisteren bij verkeersexamens, urenlang vouwen van brochures, wegbrengen van spullen. Hoeveel ouderen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de hulp van Herman? Hij is de rust zelve, maar kent geen vrees. Een tijd geleden moest de haan van de kerk opgepoetst worden om daarna de zegen te krijgen. Herman klom in de bak en ging vervolgens 175 meter via trappen naar beneden. Het uithangen van de vlag noemt hij een eitje, daar waar iemand met een beetje hoogtevrees het dan al dun door de broek loopt. Creatief is hij eveneens. Hij speelde vijf rollen tegelijk bij de Noord Veluwse Operette Vereniging (die mis ik nog elke dag- Herman) en maakte bij Vaassen 1100 als marktkoopman een opvallende gesp voor het schoeisel. Daarvoor haalde hij plaatjes van de kachel….. De weinigen die ooit probeerden om in te breken in de kerk doen dat nooit weer. Herman monstert met het oog van de commando de ruimten en maakt mensen erop attent dat ze iets vergeten. Elke keer weer. Nooit blijft er iets achter in zijn nabijheid. Dus komen we ook weer gewoon met ons fototoestel thuis…..

Bron: Veluweland, 9 april 2013.
Dick van der Veen