In memoriam ds. Jan Catsburg

W. Chr. Hovius

Diep geschokt, verbijsterd en verdrietig namen in de loop van woensdag 9 mei velen in ons land kennis van het zo plotseling overlijden van de hervormde predikant en pastor van Garderen, ds. J. Catsburg, nog maar 55 jaar oud. Raakt dit zo onverwacht verscheiden allereerst zijn vrouw, kinderen en famihe het diepst, niet minder groot is de verslagenheid bij allen die met hem bekend en bevriend waren. Werd mij gevraagd dit In Memoriam te schrijven, dan kleur ik dat mede met een enkele persoonlijke herinnering. Tijdens de studietijd aan de Utrechtse universiteit – wij waren beiden spoorstudenten – was er sprake van verbondenheid en vriendschap. Beiden deden we in oktober 1957 onze proefpreek, we waren bij elkander paranymf. Als ik het goed ‘heb, was zijn tekstkeuze voor de proefpreek Micha 2 : 13, over de Doorbreker. Namens’ Voetius’ woonde ik de trouwdienst en huwelijksdag bij in Zunderdorp. Ds. van Shedregt bevestigde het huwelijk van zijn vrouw en hem met de woorden uit Exodus 33 ‘Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen…’? Deze predikant was ook zijn mentor geweest bij het leervicariaat. Deze ried hem aan zich via de oude bladen van het Geref. Weekblad te verdiepen in de theologie van ds. I. Kievit. Hoezeer de overledene ook ‘eigen wegen’ ging, de warmte en de evangelische inslag van zijn prediking zullen daar niet geheel vreemd aan zijn. In zijn eerste gemeente, in Genderen, hebben we nog een ontmoeting met de Voetius-jaargenoten gehad, hartelijk door zijn vrouw en hem ontvangen. Meerdere gemeenten werden door de heengegane predikant gediend; Na Genderen (1958-1962), kwamen Opheusden (1962-1967), Sint Maartensdijk, Zld. (1967-1972), Katwijk aan Zee (1972-1977) en Garderen, vanaf Tweede Kerstdag 1977 tot jongstleden woensdag 9 mei 1984. Na jaren werden en waren we collega’s in Katwijk aan Zee. Beiden hadden we een ontwikkeling doorgemaakt, die ons niet (meer) gelijk deden denken over bepaalde zaken op het terrein van het kerkelijk leven en het onderwijs met name. Maar spontaan als altijd gaf hij zijn medewerking bij het regelmatig bijeenkomen van ons als Herv. Geref. predikanten. In zijn huis destijds aan de Hoge weg in Katwijk is menige lijst van omliggende gemeenten en vooral evangehsaties in wijde omtrek behandeld en ingevuld met preekbeurten! Het mentorschap van Herv. Geref..minderheidsgroepen te Haarlem, Voorburg, Vriezen veen, Urk, Vaassen werd bekleed. Politiek was hij overtuigd de beginselen van de SGP toegedaan, waarvoor hij veel tijdredes hield. Ook voor de Geref. Bijbelstichting (GBS) sprak hij regelmatig. Mede door initiatieven van zijn kant ontstond het blad ‘Het Gekrookte Riet’, dat verdieping beoogt van het bevindelijk geestelijk leven binnen de Ned. Hervormde Kerk, terwijl hij tevens vast medewerker was van het bekende blad ‘Om Sions Wil’. Hoewel sterk kritisch bleef hij, in onderscheiding van enkele andere collega’s, tot op het laatst lid van de Geref. Bond. Sterk predikend vanuit de verkiezing wenste hij niettemin voluit Christocentrisch te preken, waarbij nimmer het aanbod der genade ontbrak evenmin als de ernstige waarschuwing aan onbekeerden. Wel heel treffend staat in dit verband boven de overlij denstij ding de tekst 2 Korinthe 5 : 20 ‘Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege… laat u met God verzoenen’. De vrucht ervan moge hijzelf nu genieten. ‘Ook dominees moeten sterven’, zei eens wijlen ds. L. Vroegindeweij, maar dan sterven we niet als dominees, maar als naakte, arme zondaren, die het alleen moeten en mogen hebben van een volkomen Zaligmaker. Vóór zijn vrouw en kinderen in het bijzonder nioge vervuld worden: Hij is, al treft u het felst verdriet, uw Wachter, Die uw voet voor wankelen behoedt’.

De Waarheidsvriend, 17 mei 1984

 

J. de Boer nam afscheid van Vaassen

VAASSEN — Gisteravond nam de heer J. de Boer afscheid als voorganger van de Hervormde Evangelisatie op gereformeerde grondslag te Vaassen in verband met een beroep dat hij aannam als lerend ouderling naar de zelfstandige Oud-Gereformeerde Gemeente te Terneuzen waar hij op zondag 7 oktober bevestigd zal worden.

onze kerknieuwsredactie

De heer De Boer bediende het woord in deze afscheidsdienst uit Deuteronomium 30 vers 19. Het thema van de preek was „Mozes afscheidswoord tot Israël”. Achtereenvolgens stond hij stil bij de getuigen der waarheid, de inhoud van de waarheid en de aansporing tot de waarheid.

„Het leven in Christus en de dood in Adam heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Met Mozes mag ik daarbij de hemel en de aarde tot getuigen nemen.

Ik was verantwoordelijk voor het zaad dat gestrooid werd, wat heeft u ermee gedaan?, aldus de heer de Boer.

Hij stelde niet anders te willen prediken dan Jezus Christus en Dien gekruisigd, ook nu er een overgang is van de Hervormde Kerk naar de Oud Gereformeerde Gemeenten. „De Heere haalt Zijn kinderen overal vandaan, als onderherder ga ik van u scheiden, de Opperbevelherder blijft”, zo zei hij.

Afscheidswoorden werden gesproken namens het bestuur van de evangelisatie, door ds. J. van der Schee namens de plaatselijke kerken en de heer C. L. Onderdelinden te Staphorst die het pastorale werk in deze evangelisatie te Vaassen verrichtte.

Reformatorisch Dagblad, 28 september 1984

Ds Tromp neemt beroep naar Oenkerk aan

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK

Beroepen: te Nieuwegein-Noon K. van der Sluijs te Papendrecht (deelgem. Bethlehemkerk); te Kalium en Finkum (toez.), P. Vreugdenhil, pred. in buitengewone dienst van de Vrije Evang. Gemeente wonende te Harderwijk.

Aangenomen:  naar Aduard-Den Ham-Fransum (part time) mevr. C. M. Geels kand. te Amsterdam.

GEREF. KERKEN

Aangenomen: naar Oenkerk, drs. G. Tromp te Vaassen; naar Siddeburen, F. de Jonge te Giessendam Neder-Hardinxveld. 

Reformatorisch Dagblad, 12 december 1984


Ds. Tromp beroepen door Oenkerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK

Beroepen:  te Achlum-Hitzum (Herv. Geref. Samen  op  Weg), J. A H. Timmers kand. te Voorhout; t< Franeker en Herbayum (toez.), F. A Gijzel te Uithuizen; te Rijswijk (Z.H.), mevr. K.  van  Bergen kand. te Krimpen a/d IJssel.

Aangenomen: de ben. tot bijst. in het past. te Baardwijk (per 1 jan ’85), J. F. Tanghé, godsdienstleraar.

GEREF. KERKEN

Beroepen: te Oenkerk, drs. G Tromp te Vaassen; te Alkmaar (t.b.v. de geest. verz. in het huis van bewaring) H. R. Hummelen te Amsterdam (geest. verz. van de Schutterswei en huis van bewaring Bergerhout) die dit beroep heeft aangenomen.

GEREF. KERKEN (Vrijgem)

Beroepen:
 te Groningen-Zuid, J. Slotman te Enschede-West.

Reformatorisch Dagblad, 28 november 1984

 

De Boer beroepen in Terneuzen

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK

Aangenomen: naar Nieuwkoop, J A. Wegerif kand. te Spijkenisse die bedankte voor Heusden; naar Dirk sland, Iz. Hoornaar te Ochten.

Bedankt: voor Oosterend (Fr. (toez.), K. Venema te Emmen.

GEREF. KERKEN

Beroepen: te Ulrum, T. Veenstr; kand. te Genemuiden.

Beroepbaarstclling:
 T. Veenstra Stuivenberg 35 te Genemuiden. M

GEREF. GEMEENTEN


Aangenomen:
 naar Utrecht, M. Golverdingen te ’s Gravenzande die bedankte voor Groningen.

OUD GEREF. GEM.

Beroepen:
 te Terneuzen als lerend ouderling, de heer J. de Boer te Vaassen.

BAPT. GEMEENTEN

Beroepsbaarstelling: H. J. Boskamp. Wedderweg 33 te Vriescheloo

Reformatorisch Dagblad, 6 juli 1984

 

Ds. J. Catsburg (55) te Garderen overleden

GARDEREN — Vannacht is op de leeftijd van 55 jaar plotseling overleden ds. J. Catsburg, hervormd predikant te Garderen. Hij nam een tamelijk vooraanstaande plaats in in de kring van Het Gekrookte Riet.

Ds. Catsburg werd in 1929 in Zunderdorp bij Amsterdam geboren. Hij studeerde theologie aan de Utrechtse universiteit en werd in 1958 predikant in Genderen. In 1962 ging hij naar Opheusden, in 1967 naar St.Maartensdijk en in 1972 naar Katwijk aan Zee. Sinds 1977 stond hij in Garderen.

De overledene zat in de redactie van het blad „Om Sions Wil” (Ned. Herv. (Geref.) gezinsblad) en van het kerkblad tot opwekking, verbreding en verdieping van het bevindelijke geestelijk leven naar Schrift en Belijdenis binnen de Ned. Herv. Kerk „Het Gekrookte Riet”.

Ds. Catsburg maakte voorts deel uit van het bestuur van de Stichting Eben-Haëzerzending en was ook vele jaren lid van de Raad van Toezicht van het Reformatorisch Dagblad.

Ds. Catsburg was tijdens zijn leven mentor van hervormd-gereformeerde evangelisaties te Haarlem, Voorburg, Urk en Vaassen. Ook was hij actief binnen de SGP.

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei om 12.00 uur op de begraafplaats te Garderen. Om half elf begint een rouwdienst in de Ned. Hervormde kerk te Garderen.

Reformatorisch Dagblad, 9 mei 1984

 

Ds De Boer vertrekt naar Terneuzen

PREDIKANTEN KOMEN EN GAAN

NED. HERV. KERK

Afscheid: van Ochten, Iz. Hoornaar wegens vertrek naar Dirksland; van Nieuw Vennep, S. G. J. Goverts wegens em.; van Rolde, R. J. Renier wegens em.; van Vaassen (donderdag 27 sept.), dhr. J. de Boer hulppred. van de Ned. Herv. kerk wegens vertrek naar Terneuzen (als lerend ouderling van de Oud Ger. Gem.)

Intrede: te Bleiswijk, B. C. Karp kand. te Wilrijk-Antwerpen; te Haarlem, C. H. Bijl te Castricum; te Hoogeveen op vrijdag 28 september als pred. voor buitengewone werkzaamheden (zendingspred. te Peru), G. H. Nijland laatstelijk pred. te Tiendeveen-Nieuw-Balinge.

Reformatorisch Dagblad, 20 september 1984