Ds Van Deelen houdt een voordracht

CONFERENTIE KERKHERSTEL.

Het Ned. Hervormd Verbond tot Kerkherstel houdt een leden-conferentie op 14 en 15 Mei in het Oolgaardthuis te Arnhem.

Dinsdag 14 Mei, des nam. om 2 uur, spreekt over „De nood van de wereldkerk en ons kerkelijk vraagstuk” ds. J. F. Pop, van Delft. Des avonds om 7 uur over „Onze kerkelijke strijd en de nood van het Gereformeerd Protestantisme in Nederland sinds 1816″ ds. J. R. Wolfensberger, van Utrecht.

Woensdag 15 Mei, des voorm. om 10 uur over „Onze arbeid in de plaatselijke gemeente (dreigt er een nieuwe doleantie?)” ds. H. C. J. van Deelen, van Vaassen.

De Waarheidsvriend, 25 april 1940

 

Ds Pop ondertekende een voorstel voor een groote synode

DE KWESTIE DER REORGANISATIE

Ds. E. van Meer, van Utrecht, schrijft het Jaaroverzicht in Jaarboek voor de Ned. HervormdeKerk en zegt daar dan heel kort het volgende van de zaak der Reorganisatie, zooals die het vorige jaar aan de orde was :

„Er was (op de Synodale tafel) een Voorstel, opgemaakt in overleg met de zes kerkelijke hoogleer aren en gebaseerd op de wenschen, die in 1938 vanuit de Kerk waren kenbaar gemaakt. Het presbyteriaal-synodaal karakter der Kerk kome beter tot zijn recht ; in de plaats van vaste Besturen moeten vergaderingen van ambtsdragers komen.

Ook worde de leer der Kerk losgemaakt uit haar omknelling in Art. 11 Algem. Regl.

De Commissie ad hoc sprak met nadruk als haar overtuiging uit, dat de Kerk, evenmin als haar Hoofd, Jezus Christus, gekomen is om te verderven. Zij is er om te behouden. Het is derhalve niet te doen om gewelddadige uitdrijving van vertegenwoordigers van welke richting ook, maar om het heilig houden van de Boodschap der Kerk.

2. Prof. de Vrijer verklaarde in een afzonderlijk schrijven, dat de Belijdenis niet allereerst moet worden hervormd, doch gehandhaafd. De kern der belijdenisschriften is niet moeilijk aan te wijzen en geeft de demarcatielijn aan, die de twee groote fracties in de Ned. Hervormde Kerkscheidt. Staat de Belijdenis niet a priori en centraal vast, zoo werken de samensprekingen weinig uit. De formeele reorganisatie kan nuttig zijn, maar kome aan de orde, als wij elkaar op het stuk der Belijdenis hebben gevonden.

3. Ds. Gravemeijer meende, dat begonnen moet worden met de „Groote Synode”. Deze brengt wel niet de reorganisatie, waarop wij biddend hopen, maar dan was toch de eerste stap gezet om te komen „tot losmaking van de strakke bestuursbanden, waarin de Kerkgebonden ligt”.

4. Tenslotte was er een Voorstel van dr. Oorthuys, om een Reorganisatie-Commissie te benoemen, die een Kerkorde ontwerpe, die in overeenstemming is met het wezen der Ned. Hervormde Kerk, gelijk dit ligt uitgedrukt in de Drie Formulieren van Eenigheid en in de Dienstboeken der Kerk. Deze Commissie geve daarbij acht op het rapport der kerkelijke hoogleeraren en op de beschouwingen van prof. De Vrijer.

Geen enkel voorstel heeft bij de stemmiagen een meerderheid kunnen verkrijgen.

Vroeger is over de kwestie van de „Groote Synode” ook door ons meer dan eens gesproken en is het in het midden van onzen Gereformeerden Bond meer dan eens behandeld. Wij herinneren aan een Voorstel „Groote Synode”, in een uitgewerkt reglementair plan, dat door de Classis Harderwijk in 1927 is ingediend. De onderteekenaars waren toen : ds. J. J., Timmer, Ermelo ; ds. J. Klomp, Oldebroek ; ds. J. van Amstel, Putten ; ds. J. H. Th. Rappard, Barneveld ; ds. A. F. P. Pop, Vaassen en ds. L. van Mastrigt, Harderwijk.

De Waarheidsvriend, 21 maart 1940

 

 

Ds Van Deelen kandidaat voor vacature predikantenvergadering

HERVORMDE PREDIKANTEN- VERGADERING.

De 79ste vergadering der Nederlandsch Hervormde Predikantenvereeniging is vastgesteld op Maanéag I, Dinsdag 2 en Woensdag 3 April a.s. in de Handelsbeurs te Utrecht. Op. Maandagavond vindt alleen een begroetingssamenkomst plaats. Dinsdags geven na opening door den voorzitter en „overdenking’ door ds. Jac. Petri van Dordrecht, dr. H. van Oyeu te Groningen een inleiding over „Eschatologie in de theologie van onzen tijd” en prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine te Wassenaar een inleiding over „Kerk en politiek als practisch probleem”. Woensdags spreken ds. K. H. E. Gravemeyer te Den Haag en ds. W. A. Zeydner te Rotterdam over „Liturgie” en prof. dr. H. Kraemer te Leiden over „De realiteit en irrealiteit der universeele kerk”. Nadruk wordt er op gelegd, dat de sprekers slechts inleidingen geven en’.op ruimte voor discussie • gerekend wordt.

Nasporingen door prof. dr. M. J. A. de Vrijer hebben uitgewezen, dat er een abuis was in de nummering der vergaderingen, zoodat van de 74e ineens thans op dé 79ste gesprongen’ wordt.

In de vacature prof. dr. Joh. de Groot werd voor lid van het moderamen een drietal gesteld, bestaande uit de heeren : prof. dr. M. van Rijn te Utrecht, prof. dr. J. H. Semmelink te Groningen en prof. dr. J. de Zwaan te Leiden. In de vacature dr. H. J. Honders werd het volgende drietal gesteld : ds. H. C. J. van Deelen te Vaassen, ds. G. C. van Niftrik te Rijnsburg en ds. A. A. van Ruler te Hilversum. De secretaris der vereeniging is ds. E. van Meer, J. W. Frisostraat 1 te Utrecht.

De Waarheidsvriend, 29 februari 1940

 

Ds Van Deelen wordt vaste medewerker van “Ons Eigen Vaandel”

ONDER EIGEN VAANDEL.

De redactie van het bekende tijdschrift „Onder Eigen Vaandel”, te voren gevoerd door prof. dr. Th. L. Haitjema en wijlen ds. A. B. te Winkel, is aldus gereorganiseerd, dat prof. dr. Th. L. Haitjema voortaan als hoofdredacteur optreedt. Mede-redacteuren speciaal voor de Kroniek (de rubriek van ds. Te Winkel) zijn geworden dr. L. D. Terlaak Poot te Den Haag en ds. H. C. Touw te Eerbeek, weldra te Leiden. Voorts worden vaste medewerkers : ds. H. C. J. van Deelen te Vaassen, dr. E. Emmen te Haarlem, dr. R. B. Evenhuis te Scheveningen, dr. H. J. Houders te Wassenaar, dr. J. Koopmans te Leiderdorp, dr. K. H. Miskotte te Amsterdam, ds. J. A. van Nie te Hoogeveen, ds. A. A. van Ruler te Hilversum, dr. G. J. Streeder te Leiderdorp en dr. W. J. de Wilde te ‘s-Gravenhage.

Uitgevers zijn H. Veenman en Zonen te Wageningen.

De Waarheidsvriend, 29 februari 1940