Overlijden van ds. Geselschap

Dr. J. H. Geselschap Wzn. 

In den ouderdom van ruim 78 jaar is. te Ginneken op huize „De Werve” onverwachts overleden ds. J. H. Geselschap Wzn., emer. pred. van de Ned. Herv. Gem. van Vaassen, welke gemeente hij diende van 1898—1924.

Na zijn emeritaat vestigde hij zich te Ginneken. Hij is onder veel belangstelling te Zandvoort begraven. Ds. T. Stigter, van Berkel, sprak bij zijn graf.

De Waarheidsvriend, 9 januari 1936

 

Ds Van der Zee doet intrede in Ridderkerk

Afecheid, bevestiging: en intrede.

Bs. M. J. C. Visser, te Leeuwarden, hoopt 4 October afscheid te nemen van de iNed. Herv. Gemeente aldaar en 18 October intrede te doen te Rotterdam, na bevestigd te zijn door ds. J. A. Kwint, aldaar.

Ds. Jac. Treffers, te Sneek, hoopt Zondag 11 October afscheid te nemen van de Ned. Herv. Gemeente te Sneek en Zondag 18 October intrede te doen te Woerden. Bevestiger is ds. W. de Lange, te Woerden.

Ds. H. Bout, Ned. Hervormd predikant te Genemuiden, hoopt Zondag 8 November a.s. afscheid te nemen van zijn gemeente en 15 Nov. intrede te doen te Delfshaven.

Ds. J. Schoneveld preekt Zondag 11 October afscheid te Alphen a/d Rijn en Zondag 18 Oct. intrede te Groningen. Bevestiger is ds. J. Roodenburg, van Voorburg.

De in de vacature-dr. R. B. Evenhuis beroepen predikant ds. J. Ohr. Fritzsche, van Bergentheim, hoopt Zondag 24 Jan. 1937 zijn intrede te doen , te Zaandam-O.Z.

Ds. G. van der Zee, te Vaassen, hoopt Zondag 15 November a.s. zijn intrede te doen bij de Gemeente te Ridderkerk, na bevestigd te zijn door ds. H. H. van Ameide, van Elburg, die vroeger zelf predikant te Ridderkerk geweest is in de dagen, dat aldaar het Ned. Herv. kerkgebouw verbrand is, dat daarna geheel nieuw is opgebouwd.

De Waarheidsvriend, 24 september 1936

 

Ds Van Kuiken beroepen door Vaassen

NEDERLANDSCHE HERVOKMDE KERK. Drietal:

te Maastricht: J. K. v. d. Brink te Steenbergen, A. G. B. ten Kate te Brussel en P. Kuylman, jeugdpred. te ‘s-Oravenhage — te Leeuwarden : (vac. M. J. C. Visser), H. J. Drost te Aalten, A. Hijmans te Nijverdal en J. R. Wolfensberger te Sneek.

Beroepen :

te Den Helder (Evang.) J. H. Oskamp, cand. en hulppred. te IJmuiden-Oost — te Molenaarsgraaf cand. A. H. Sonnenberg te Ermelo — te Paramaribo cand. H. van Vliet te Wieringerwerf — te Zelhem (toez.) O. Hulstra te Midwolda — te Renesse-Noord welle (Z.) (toez.) cand. A. Faber te Oostburg — te Eemnes-Binnen D. Plantenga te Harmeien — te Delft J. Fokkema te Amstelveen — te Zegveld Th. G. Vollebrecht te Hoornaar — te Asch (Betuwe) (toez.) cand. K. Luyendijk te De Lier — te Sneek (vac. Treffers) Th. A. Hoen te Bussum — te Giessen-Rijswijk E. Jongens te Ledmuidien — te Zwartewaal cand. A. Faber te Oostburg — te Vaassen J. van Kuiken te Uithuizermeeden — te Meppei J. P. H. Engel te Alblasserdam.

Aangenomen :

naar Wijngaarden cand. A. H. Sonnenberg te Ermelo (cand. A. H. Sonnenberg te Ermelo heeft inzake het beroep van Wijngaarden nog geen beslissing genomen — naar Bergen ‘Op Zoom P. Prins van Wijngaarden te Terwolde — naar Kloetinge H. Boersma te Angerlo.

Bedankt: voor Kamerik J. Bus te Poortvliet — voor Jutphaas J. Loos te Oudega.

De Waarheidsvriend, 24 december 1936

 

Ds Van der Zee vertrekt uit Vaassen en doet intrede in Ridderkerk

Afscheid, bevestiging en intrede.

Na een verblijf van ruim vijf jaren nam ds. G. van der Zee Zondag j.l. afscheid van de Hervormde Gemeente te Vaassen, sprekende naar aanleiding van Jozua 1 vs. 5: „Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten”. Aan het einde van den dienst werd hij ‘hartelijk toegesproken door de collega’s Vlasblom, de Vries en Van Paddenburgh, den heer Renger en ouderling Pas, op wiens verzoek de gemeente den scheidenden leeraar Ps. 121 vs. 4 toezong.

 

RIDDERKERK. Na des morgens bevestigd te zijn door ds. H. H. van Ameide van Elburg met een predikatie over Jesaja 62 vs. 6, deed ds. G. van der Zee, overgekomen van Vaassen, j.l. Zondag zijn intrede bij de Hervormde Gemeente van Ridderkerk met een predikatie over Matth. 10 VS. 27. Na de gebruikelijke toespraken werd de plechtigheid besloten met het toezangen van Ps. 20 vs. 1. Beide malen vulde een ontzaglijke schare het kerkgebouw.

De Waarheidsvriend, 19 november 1936

 

Oprichten van Vaassense afdeling van de Gereformeerde Bond

VAASSEN, Jan. 1936.

Na een propagandarede van den W.Ed. heer P. Brinkers, Over: „Het doel van den Gereformeerden Bond”, is hier een Afdeeling opgericht met aanvankelijk 19 leden. Het Bestuur is als volgt samengesteld: ds. G. van der Zee, voorzitter; P. C. Eilander, penningmeester; G. B. B. Renger, secretaris.

Wij hopen, dat onze Afdeeling een band moge vormen voor alle voorstanders der Gereformeeride belijdenis en dat zij onder ’s Heeren bestel een zegen moge worden voor de plaats onzer inwo­ning.

G. B. B. RENGER, Secretaris.

De Waarheidsvriend, 30 januari 1936

 

Ds Van der Zee doet intrede in Ridderkerk

Afscheid, bevestiging en intrede.

— Ds. D. J. Kleijne, Ned. Hervormd predikant te Ooltgensplaat, hoopt 15 November afscheid te nemen van zijn gemeente en Zondag 22 Novem­ ber zijn intrede te doen te Oud-Beijerland.

— Ds. F. van Asch, predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Wierden (O.), die het beroep naar Voorthuizen heeft aangenomen, is voornemens Zondag 4 October a.s. afscheid te nemen en 11 October d.a.v. zijn intrede te doen te Voorthuizen.

— Ds. G. van der Zee, Ned. Hervormd predikant te Vaassen, hoopt Zondag 15 November a.s. zijn intrede te doen bij de Ned. Hervormde gemeente te Ridderkerk, na bevestigd te zijn door ds. H. H. van Ameide te Aalburg.

De Waarheidsvriend, 1 oktober 1936

 

De Classicale zending

DE CLASSICALE ZENDING.

G. VAN DER ZEE.

De zomer is weer voorbij, en de wintercampagne is in het zicht. Wij mogen met dankbaarheid op allerlei arbeid die verricht is, terug zien.

Ten eerste heeft Putten weer nieuwe actie ontplooid in het buurtschap „De Hoef” waar het Hoofd der School zijn ge-waardeerde hulp verleende. Voorts is er te Elburg weer een vast steunpunt der afdeeling gekomen in den Heer J. Westerink. Van uit Hattem kwam een lijst 1936 binnen. De lijst van nieuwe leden in dit nummer vermeld, bewijst de werkzaamheid der vrienden.

Klik hier!

Te Oldebroek werd op 12 Aug. en te Barneveld op 19 Aug. een Zendingsmiddag gehouden. Beiden mogen stellig goed geslaagd heeten, waarvoor wij den Heere ootmoedig dank zeggen en de medewerkers het belang der Zending blijven aanbevelen.

Uit Indië kregen wij eenige berichten. Ten eerste een overzicht van de regeling der werkzaamheden, daar broeder Heusdens zijn post om gezondheidsredenen had moeten verlaten.

Het heeft den zendelingen nog al wat wijsheid en overleg gekost, de werkzaamheden te verdeelen, doch zij zijn daarin broederlijk geslaagd. Br. Heusdens neemt het werk te Rante Pao over, Br. A. Belksma blijft te Sangalla en Br. Pol te Palopo, alles tot de terugkeer van Br. van Dijk.

Zendeling Pol was zoo vriendelijk ons voorts een overzicht over 1935 aan te bieden. Er zijn 5 districten met 12 scholen. Daar arbeiden 18 leerkrachten, die aan 94Ó kinderen onderwijs geven. Voorts zijn er 18 gemeenten, waaronder verschillende in wording, doch ook sommigen van meer dan 600 gedoopten. Mocht er iemand zijn, die Zendeling Pol nog via den Classicalen Penningmeester wil verblijden met een gift voor een luidklok, waarvoor ƒ 200.— reeds vanuit Elburg geschonken is, dan zou ons dat zeer verheugen.

Ten slotte bevelen wij het Zendingswerk wederom hartelijk aan, en vertrouwen, dat alle gemeenten in de Classis een gunstige beslissing zullen nemen op de komende vraag om een winterspreekbeurt in de kerk.

De Schrift geeft ons de opdracht op vele plaatsen te lezen en des Heilands woord klinkt alle eeuwen door, om Hem te prediken als den eenigen en algenoegzamen Borg en Zaligmaker. De verslagen der Zendelingen getuigen van de actie der Mohammedanen, en dus wordt in Indië door onze broeders Zendelingen de strijd van nabij gezien en gevoerd tegen den valschen Profeet, die Jezus naar den kroon steekt.

Zij voor dit moeilijke doch heerlijke en gezegende werk veel gebed en geve de Heer ons lust en kracht om met gaven van allerlei aard dit werk te steunen als ons opgelegd van Hem. Dan wordt het Zendingswerk ons zelf nog ten zegen, en niet het minst het Heidenvolk, dat aan ons is toebetrouwd.

Vaassen.

Alle Volken, 1 oktober 1936

 

Ds Van der Zee beroepen door Ridderkerk

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Viertal:

te Zevenaar mr. C. J. Bartels te Colmschate, H. Boersma te Angerlo, W. A. Plug te Breedevoort en C. Dijkhuis, hulppred. te Winterswijk.

Zestal:

te Bergen op Zoom : L. C. ten Bruggencate te Dwingelo, W. J. Klaar te Renesse, G. J. de Nie te BrouwershaAfen, P. Prins van Wijngaarden te Terwolde, P. Smits, hulppr. te Eindhoven en W. V. d. Ven te Retranchement.

Beroepen :

te Dordrecht J. H. Mulder te Charlois-Rotterdam — te Wouterswoude J. G. R. Langhout te Den Bommel — Indische Kerk cand. V. E. Schaefer te Losser — te Aalburg en Heesbeen A. G. Oosterhuis te Daarle — te Zevenaar (toez.) mr. C J. Bartels te Colmschate — te Ridderkerk G. v. d. Zee te Vaassen — te Eemnes-Binnen P. de Lo’oze te IJsselmuiden.

Aangenomen :

naar Schiermonnikoog Joh. P. Warners, em. pred. te Bakkeveen — Indische Kerk cand. V. E. Schaefer te Losser — naar Zaandam (vac.-Evenhuis) J. Chr. Fritsche te Bergentheim (Ov.) — naar Joure (als hulppred.) S. J. Hoekstra, cand. te Ternaard.

Bedankt:

voor Haskerhorne ca. (toez.) J. Swijnenbiurg, cand. te Zeist — Yoor Groot-iAmmers A. H. G. van Voorthuizen te Wezep — voor Gameren D. Th. Keek te Staphorst — voor Molenaarsgraaf A. G. Oosterhuis te Daarle.

De Waarheidsvriend, 27 augustus 1936

 

Classicale zending

DE CLASSICALE ZENDING.

G. VAN DER ZEE.

Met dank aan den Heere kan ik onze geachte lezers in het algemeen en onze Hulpvereenigingen en Correspondenten in het bijzonder mededeelen dat er in dit seizoen in de Classis blijkens de laatste berichten goed wordt gewerkt.

Liep de machine van het secretariaat eerst een weinig stroef, zij begint thans iets vlotter te gaan, en het verzuim van de opgave van nieuwe leden uit Putten en Voorthuizen zal D.V. een volgend maal worden hersteld.

Te Doornspijk en Ernst werden de wenschen geuit over de bezorging van het blad. waaraan nu voldaan is, en ik verzoek vriendelijk alle Correspondenten en H.V. mij ten spoedigste te willen berichten of te hunner plaatse ten opzichte van de bezorging der krant ook bijzonderheden zijn te vermelden of nader te regelen.

Naar ik meen zijn te Harderwijk de Zendingsplaatjes vertoond, gelijk op 2 Jan. j.l. door den Heer de Kuiper van Schoonhoven alhier te Vaassen is geschied. Inderdaad was het een kostelijke Zendingsavond, waarvan bijna 200 menschen genoten hebben. De plaatjes gaven ons een duidelijk beeld van het leven der Toradja’s en van het werk der Zendelingen, Als wij dan zien hoe deze heidenen door Gods genade uit het duister tot Zijn wonderbaar licht worden geroepen, dan vervult ons het verleden met dankbaarheid, en houdt het heden ons wakker tot den arbeid om voort te gaan, weshalve wij ons voor de toekomst vertrouwend overgeven aan Hem, Die het al regeert. Aan U, mijnheer de Kuiper onze oprechte dank!

Aangezien het hier en daar nog niet geheel wilde vlotten met een spreekbeurt, heeft collega E. Hoeufft van Velzen te Ter Aar zich alsnog beschikbaar gesteld. Mocht het voor dit seizoen bij het verschijnen van dit nummer te laat zijn, dan kan men D.V. daar de komende winter aan denken.

Na deze zakelijke opmerkingen gaan onze gedachten naar onze Zendelingen, die wij steeds van harte den Heere moeten en mogen aanbevelen. Ons werk is hun werk, en hun werk is des Heeren werk.

In dat geloof en in die overtuiging gaan wij voorwaarts, en zoo wij verslappen, is het onze schuld en onze zonde. Daarom geve de Heere ons in Zijne genade steeds moed en kracht om met volharding dit heerlijke werk voort te zetten, ieder in zijn eigen omgeving. Er wordt in dezen tijd van achteruitgang wel van velen nog al iets gevergd, doch het laatste waarvoor wij mogen bedanken, zoo de nood het zou eischen, is de Zending. Dit werk moet voortgaan als een heilige plicht, ons op de schouders gelegd door den Koning der Kerk, die Zelf voor Zijn zaak waakt. En als wij denken, dat wij deze last dragen, dan zien wij bij het licht des Geestes, dat het juist andersom is, want Hij draagt ons.

Zegene de Heere ons aller arbeid, hier in ons Vaderland en ginds op Celebes.

Vaassen, Januari 1936. Secr. Cl. Zend. Comm.

Alle Volken, 1 februari 1936