Geschiedenis van de Cantorij Cantamus

In maart 1983 werd het initiatief genomen tot het vormen van een cantorij. Een klein groepje van 12 enthousiaste zangers en zangeressen dat plezier had in zingen kwam op dinsdagavond in De Tabernakel bijeen om een uur te zingen. Dit zingen bestond uit een half uur werken aan een iets moeilijker stuk meerstemmig en een half uur vrij zingen. Van een dirigent of partituur was nog geen sprake. Het geheel stond onder leiding van Clemens Groot, die begeleidde op het door hemzelf in 1971 gemaakte koororgel.

Op 1 oktober 1984 heeft de kerkenraad beslotende cantorij de status van werkgroep/commissie te geven, omdat de cantorij dienstbaar is aan de gemeente en de liturgie. Vanaf dat moment konden ook de gemaakte kosten worden gedeclareerd en kon men overgaan tot het aantrekken van een professionele dirigent, in de persoon van Jelle Hilberink. In 1993 werd het eerste huishoudelijk reglement opgesteld, een bestuur gevormd en kreeg de cantorij de naam Cantamus.

In 1997 werd er een beleidsplan opgesteld, waarbij de doelstelling ‘het functioneel deelnemen in de liturgie van een kerkdienst’ hoog genoteerd staat. Voorop staat de gemeentezang. In dezen heeft de cantorij een instructieve taak. Ten aanzien van de verkondiging kan de cantorij voor wat betreft de schriftlezing en prediking plaatsvervangend of aanvullend optreden, bv. door het zingen van een (evangelie) motet of een cantate. Een andere mogelijkheid is dat de cantorij onberijmde schriftgedeelten ten gehore brengt.

Inmiddels werd in 1995 Herman Rekers uit Epe als dirigent aangetrokken, daar Jelle Hilberink om gezondheidsredenen moest afhaken.

De cantorij Cantamus is inmiddels een onmisbaar onderdeel van ons kerkelijk leven in Vaassen geworden.