De missionaire werkgroep

De missionaire werkgroep is een gezamenlijke (Ned. Hervormd en Gereformeerd) commissie met de volgende taken: Zorg voor evangelisatiezondag, campingdiensten, opendeurdiensten, diverse activiteiten in het dorp, staan op de kerstmarkt, organiseren van kinderspeeldagen en boekentafel. Verder voorlichting over het werk van werelddiakonaat, zending en ontwikkelingssamenwerking. Er wordt gewerkt met projecten en thema’s, vaak met landelijke campagnes. De commissie heeft zorg voor zondagen voor werelddiakonaat en voor zending en zij werkt samen met diverse groeperingen binnen de kerk, zoals clubs, catechisatie, vrouwengroepen, zondagsschool en kindernevendiensten om over het werk van ZWO te vertellen. Regelmatig verschijnen publicaties in de kerkbladen om de gemeente in te lichten over werk en achtergronden van evangelisatie en ZWO. De commissie zelf wordt toegerust d.m.v. thema-avonden en oriëntatiedagen.

In de loop der tijd ontstaat binnen de missionaire werkgroep de behoefte te splitsen in twee commissies. Dit vooral om de veelheid van taken beter te verdelen en om een duidelijk gezicht naar buiten (d.w.z. de gemeenten) te laten zien. Per 1 januari 1996 is de splitsing een feit en bestaat de missionaire werkgroep uit twee commissies: De evangelisatiecommissie en de commissie voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Er wordt naar gestreefd een evenredige verdeling te krijgen in het aantal hervormde en gereformeerde leden en vertegenwoordiging vanuit de beide kerkenraden. De commissies hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar komen zo’n 2x per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en elkaar waar nodig te ondersteunen. Daarnaast zien zij het als een taak de gemeente zoveel mogelijk bij het vele werk te betrekkenen haar ook medeverantwoordelijk te laten zijn bij het missionair zijn van de kerk. Dit alles om in naam van de Heer, Zijn Liefde met mensen ver weg en dichtbij te delen.

R. Akkerman