Overige wetenswaardigheden

Vaassen in kerkelijk verband

Reeds vroeg behoorde dit bedehuis onder de Kerk van Epe, gelijk de heele omgeving, tot Hattem toe. Dit blijkt uit de oorkonde[1] van het jaar 1176, waarbij op gezag van den bisschop Godfried van Utrecht de plaatsen Herghe (Heerde), Gaedsberg (Hattem) en Vorchten van de kerk van Epe gescheiden werden, waarbij Vaassen en Oene echter blijven.
Hoe het later gegaan is, is onbekend, doch uit een oorkonde[2] van 14 Mei 1243 blijkt, dat het kerspel[3] Vaassen een parochie is, met dominus Johannes tot plebaan[4]. Er is daar sprake van een rechtsspraak op Erlehove, misschien Adelaarshof, alsnog bekend. In 1257, den 20 November bevestigt[5] Paus Alexander IV zijn recht op eenige goederen in het Kerspel Vaassen, alsmede in andere dorpen, en regelt allerlei andere zaken.

 

Overige wetenswaardigheden

In de vijftiende eeuw komen er geschilderde ramen in de kerk, die in 1852 spoorloos zijn verdwenen, en in 1420 een klok in den toren. Ook zij hier terloops melding gemaakt van een erfje aan de Grift[6].

 

Van den Deweswynkel in den kerspel te Vacen,

„Hermen van Mekeren en Fye zyn vrouw, verklaren over te hebben gegeven aan het klooster van Diepenveen een erfje, geheeten de Deveswynkel, gelegen in het kerspel Vaassen, beneden de Grift, hetwelk Rende van Ingen ge­pacht heeft voor 10 vlaamsche gulden en een paar kapoenen ’s jaars, 13 vlaamsche groot gerekend voor een gulden, en zulks als een eeuwig testament en medegave voor hun dochter Hermen, gekleede non te Diepenveen, vry van den tijns van drie oude grooten, die Hermen van Mekeren uit zyn andere goederen zal voldoen.

Gegeven 1439, den 3den Maart.
„Item: Desse brief holt, dat Hermen van Mekeren dyt vorsz. gued alse de Deveswinkel, vryen wil van den tynse, also van 3 alden groten, und wil de up sin erve ende gued wysen. Dat en heft he nyet gedaen, maer he hevet uns in dat tynsboeck laten setten, dat was unse gude wille, want wy hadden aenx[7], dat he den tyns versumen solde.”
Anno 1453 op Michaëlis.

„De Deveswinkel, in erfpacht by Treude van Ingen ’s jaers voor 10 vlaamsche gld. en 2 kapoenen, op St Maerten en St Peter 13 vlaamsche st. voor 1 gld., of 10 vlaamsche plakken of 18 butkens. Het goed wordt vertynsd te Epe.”[1] Sloet no. 339.
[2] Sloet no. 636.
[3] Sloet no. 373 en 802.
[4] Titel van een geestelijke van een filiaal-kerk, die het recht heeft om te doopen. Ook worden daar genoemd dominus Henricus en Johannes, broeders, milites in Vaassen.
[5] Sloet, no. 802.
[6] Archief Aartsbisdom v. Utr. deel 33 bl. 345.
[7] Angst.