De afzetting in 1609

Het mocht niet baten. Het Hof herhaalde zijn bevel, met de mededeeling dat op Paschen 1609 in den dienst te Vaassen zou worden voorzien.

Gelijk wij zagen was de voorziening in den predikdienst vroeger ook reeds een punt van overweging geweest, doch of er uitvoering aan gegeven is, is niet aan te wijzen. Daar Vaassen in een uithoek der Classis ligt, was voorziening zeer moeilijk. Men wendde zich daarom tot de Classis van Over-Veluwe met een verzoek om leendienst der predikanten van Apeldoorn en Beekbergen. Dit verzoek werd ingewilligd met deze voorwaarde, dat ook uit onze Classis van Neder-Veluwe twee predikanten zouden worden aangewezen, opdat er om de veertien dagen godsdienstoefeningen zouden kunnen plaats hebben.

Zoo was dan de Reformatie een feit geworden, en aan Peregrinus van Heerde het woord van den Heiland bevestigd, dat niemand twee heeren dienen kan.