Classicale vergadering 1600

Maar niettemin, de zaak was nu zoover gevorderd, dat de proeftijd van een jaar in 1600 verstreken was, en zoo zien wij dan, dat de pastoor den 25 april 1600 ter Classicale ver­gadering is te Epe.

We lezen als volgt:

Peregrinus van Heerde pastor thot Vaesen, beschreven zijnde, is verschenen, en als hem gevraagd is geworden of hij, ingevolge het besluit der Classis, gehouden te Elburg, en zijn aldaar gedane belofte, te Apeldoorn aan de tafel des Heeren geweest is,  heeft  hij  verklaard,  dat  hetzelve niet geschied is. de schuld ligende op sein kranckheit di he desen winter gedragen heeft ende dat het gehelle jaer noch niet verflotten waere, welches hem solde eindigen den ersten May. Ten andere gevraagd zijnde of hij de artikelen der Nederlandsche belijdenis wilde onderteekenen als conform[1] aan het Woord Gods, heeft hij geantwoord dat hij zulks wel doen wilde, wanneer hij van zijn beroering verlost zijnde, schrijven kon.

Ten derde gevraagd zijnde naar de leer van den Catechismus, geeft hij ten antwoord, dat hij denzelven goedkeurt in sua qualitate[2], en of hij dien onderteekenen wilde, daarop wilde hij zich bedenken.

De broeders, dit overwegende en daarbij bedenkende wat in den verloopen tijd dit aangaande met hem verhandeld is, verstaan en oordeelen eendrachtelijk, dat overmits hij zoo lang den tijd gehad heeft, en men zoo lang geduld met hem gehad heeft, en hij nochtans geen ronde verklaring doen wil, hij in den Dienst des Woords niet behoort verdragen te worden, en derhalve door autoriteit van de Synode van zijn dienst inderdaad verwijderd behoort te worden.

Zoo ging hij onverrichter zake weer naar Vaassen, afwach­tende de dingen, die komen zouden.

De Synode waarvan men te Epe sprak, kwam na twee maanden te Arnhem bijeen (10—13 juni 1600). De aanteekening luidt als volgt:

Peregrinus, pastoor te Vaassen, is weigerachtig bevonden zich te begeven tot de tafel des Heeren, alsook om den christelijken Catechismus te onderteekenen, en wordt derhalve gansch onwaardig erkend voor den Dienst.

Men zou denken dat het hiermee uit was! Echter geenszins. Wel was hij nu eigenlijk afgezet, doch zijn plaats te Vaassen bleef nog evenlang bezet, als zijn proces reeds gaande was.

 


[1] Overeenkomstig
[2] als zoodanig.