Classicale vergadering 1599

Het volgende jaar was hij den 18 Juli (1599) op de Classicale vergadering te Elburg. Dan lezen wij als volgt:

Peregrinus van Heerde, pastoor te Vaassen, uit kracht van een acte in Nijbroek[1] 1) door hem onderteekend, tot de Classis geroepen zijnde, om acht te geven, wat hij verstaat onder dat woord (de hoofdzaak der christelijke leer, die in diezelfde acta ingeschreven staan) geeft ten antwoord, dat hij zich alsnog verklaart met ons eens te zijn in de christelijke religie, gelijk hij in de Synode te Nijbroek gehouden, bekend en onderteekend heeft. Ook heeft hij beloofd en aangenomen binnen een jaar te Apeldoorn zich tot des Heeren Avondmaal te begeven en zichzelf in de gemeente Gods in te lijven.[2]

Welnu, dit beloofde de pastoor dan te zullen doen.

Hiermede waren de broeders weer voorloopig tevreden, en het scheen, dat de schorsing geen afzetting zou behoeven te worden, gelijk deze met de pastoors van Epe, Oene en Heerde reeds te voren haar beslag had gekregen.

 


[1] 11 Sept. 1592.
[2] Dit laatste was namelijk geheel overeenkomstig de Classicale besluiten van 1597 en ’98: De dienaren ten platten lande, die nog geen gemeente hebben en het Heilige Nagtmaal niet uitdeelen, zullen ten weynigsten eenmaal des jaars zich vervoegen tot de naaste plaatse, daar men het Avondmaal bedienen zal, en-de hetzelve daar mede genieten.