Ds. Conradus Goddaeus (1634-1656/8)

Conradus Goddaeus werd in 1612 geboren[1] ), en was een zoon van Hermannus Goddaeus, alhier predikant van 1610—1634. De naam zijner moeder is ons onbekend. Den 5den mei 1630 laat hij zich als student inschrijven aan de Illustre School te Deventer, en wordt den 30sten april 1634 te Nij­kerk door de Classis met goed gevolg geëxamineerd. Daar hij in deze Classis woonde en in deze Classis beroepen was, deed hij dit examen voor “de volle Classis”. In den loop van de maand mei werd hij afgekondigd door Ds. Hubertus Fabricius van Oene, en daarna door Ds. J.W. Stephanus van Epe, die hem omstreeks eind mei, begin juni te Vaassen bevestigde. Of zijn vader dit nog beleefd heeft meldt de geschiedenis niet. In 1635 is geen Classis gehouden en zoo lezen we in 1636 dat hij op de Classicale verg. te Heerde “de Synodale Acta en de gereformeerde Neederlandsche confessie” heeft onderteekend, en tot lid van de Classis is verklaard.

 


[1] Dr. J. van Vloten, Dichters der 17e eeuw, blz. 354 ver­moedt dat hij te Kampen geboren is. Dit komt mij ongegrond voor. In mijn boekje ,,Het oude pad” staat wegens een fou­tieve opgave van een mijner voorgangers de naam Carolus, doch moet zijn Conradus.