Ds. Jacob Mijnssen (1798-1804)

Door het overlijden van Ds. van Thiel was de plaats weer vacant en dus kwam men bijeen om het beroepingswerk ter hand te nemen. Dat verliep in 1798 als volgt: Aanwezig zijn de Kerkeraad en twee naburige predikanten. De Kerkeraad maakt een drietal op, en alle lidmaten brengen in tegen­woordigheid van den magistraat hun stem uit. Als de beroeps­brief geteekend is, zorgt de koster voor de verzending.

Zoo kwam men op 14 februari 1798 bijeen om te beroepen, bij welke gelegenheid de keuze viel op ds. E. Raland, predikant te Spankeren, doch deze heeft kort daarop bedankt.

De Boekzaal van 1798, 2e halfjaar[1] meldt dan als volgt: Den 9 october[2] is alhier ten overstaan van de predikanten J. van Convent van Epe, en L. Meenderink van Oene als Consulenten, uit eene door den Kerkeraad dezer gemeente gemaakte nominatie van drie predikanten, waarop geplaatst waren: J. Mijnssen, predikant buiten vaste bediening; A. Moojen, predikant. te Oldebroek en J.H. ab Hooghland, predikant te Zuilichem en Nieuwaal, met meerderheid van stemmen door de mans­lidmaten beroepen ds. J. Mijnssen, die dit beroep in de vreeze des Heeren heeft aangenomen ende den 11 november daaraan­volgende bevestigd is door ds. J.A. van Beuningen van Helsdingen, predikant te Beekbergen, aan wien de inspector van de Ring ds. J.H. Appelius van Hattem deze beurt op verzoek had afgestaan. De bevestiger sprak naar aanleiding van Handelingen 5 vers 20: “Gaat henen, en staat en spreekt in den Tempel tot het volk alle de woorden dezes levens”. Des na­middags deed de bevestigde intree met 1 Corinthiërs 4 vs. 1: “Alzoo houde ons een ieder mensch als dienaars van Christus en uitdeelers der verborgenheden Gods”.

Dit was de eerste keer dat Vaassen een predikant met dienstjaren kreeg, de vorigen waren allen proponenten. Als zoodanig was ds. Mijnssen begonnen te Zijderveld, 6 november 1785, stond voorts te ’t Woud 1790; Aalsmeer 1791, alwaar hij in 1795 de bediening neerlegde; dit is in het Revolutiejaar wel meer voorgekomen, en mogelijk was dit met ds. Mijnssen ook het geval wegens Oranjegezindheid. De dominee was gehuwd met Anna Christina Siegel, die hier in 1798 met attestatie uit Apeldoorn kwam.

 


[1] BI. 744 v.
[2] Precies een jaar na het overlijden van Van Thiel.