Aftreden en sterven ds. Samuel ab Hooghland sr.

Op 1 december 1736 is ds. Hooghland wegens aanhoudende zwakheid emeritus geworden, terwijl op den 13 september daaraan voorafgaand een beroepsvergadering heeft plaats gehad. Er was een nominatie gemaakt van zes proponenten.

Ten overstaan van de drie Inspectores en twee naburige predikanten is Ds. Samuel Hooghland Jr. beroepen, wiens peremptoir examen wierdt vastgesteld op den 7 November, en zynde hetzelve ook op dien dagh geschiedt, waarop de bevestiging zal volgen”[1].

Anderhalf jaar later, 13 mei 1738 stierf zijn vader, en volgde deze zoon hem op.

 


[1] Boekzaal 1736, b, bl. 602.