Kerkhistorie begin achttiende eeuw

Uit de trouwboeken

Het eigen kerkarchief bestaat tot 1768 niet anders dan uit naamregisters van doopelingen, getrouwden en lidmaten waaronder vele namen der bewoners van den Cannenburgh, zoowel der eigenaren als van het personeel. Zoo lezen wij in december 1721 dat getrouwd zijn:

Borchard Carel Joseph, Baron van Dobbelstein, Heer tot Reinenbourg Limpach, Schonweiler, Sprinking, Morsenet, Kamerheer van syn Keurvorstelycke Doorlugtigheydt van Ceulen, Capitein van een Compagny voetvolk van het Regiment van de Prins Francois van Lotteringen ten dienste van syn Keyserlyke Majesteit

en

Reinira Barbara, Baronesse van Isendoorn Ablois etc.

 

Voorts 5 april 1726:

Den Hooghwelgeboren Heer Frederik Jan van Isendoorn à Blois, Heer van Kannenburg. J.M.[1]

en

De Hooghwelgeboren Freulin Anna Margareta van Renesse tot Elderen.

 

Vervolgens komen herhaaldelijk huwelijken voor met Roomsch-Katholieken, die beloven moeten hun kinderen gerefor­meerd op te voeden of zelf gereformeerd te worden, als b.v.:

1718, 1 october

Evert Lamberts J.M. van de Beemte en Lambertje Lamberts J.D. van Vaassen.

Dewyl de Bruidegom Paaps en de Bruid gereformeert, heeft den Bruidegom belooft syn toekomende vrouw in haar religie vredig te laten, ook de kinderen die sy kriegen alle in de gereformeerde kerk laten dopen en ook opvoeden in die religie.

 

Tevens nog dit:

Op den 22 Juli 1731 koomt Evert Lamberts koyer, versoekende om syne Houwelyks geboden voortgank te mogen gewinnen, terwyl (hy) sig tot Epe had laeten inscrieven ende voorgaenden sondag syn geboden voortgank gehad had. Heeft ter presentie van Jannes Vormmaker en Jannes Gerrits onderscholt, beide ouderlingen, belooft nu selfs gereformeerd te worden, ’t welk (hy) presenteert met Ede te bevestigen, en syn toekomende vrouw, en de kinderen die uit het houwelyk mogten verwekt worden in de gereformeerde religie op te voeden.

 

Een andersoortig trouwgeval is dit:

1714, 14 Juli, Antony ten Busch, j.m. Vaessen en Arnolda Florentina Satinck, j.d. van Bredevoorde op Vaessensche Kermis 2 mael afgeroepen. En op het bedde omdat se in de kraem leyde en sieck was, in ’t byzyn van de Leeden des Kerckenraets getrouwt.

 

Een maand na het huwelijk van den dominee zelf, trouwde de koster, alzoo december 1709:

Goossen Brascamp, custos tot Vaassen, j.m. en Geertruy Adriaans j.d. tot Hafcamp.

Het blijkt dat deze koster, waarschijnlijk Dirck Jans in 1702 opgevolgd, niet lang heeft geleefd, daar wij in 1715 Hendrik van Wesel als zoodanig aantreffen.

 

Overige kerkelijke wetenswaardigheden

Uit de leening van 1685 blijkt ons, dat de kerkekas er niet best bijstond, zoodat in 1719 het Ambtsbestuur van Epe[2] besloot eenzelfde bedrag te heffen op de verhuring van iederen stoel ten bate der kerkekas. Naar gelang van de betere of minder goede plaats wisselde de prijs tusschen één gulden en drie gulden 6 stuivers.

Ten slotte is er heden ten dage nog in de kerk te zien een blijvend aandenken aan Mevrouw Hooghland, nl. de koperen lezenaar. Daarin staat gegraveerd: Anthonia van Beaumond, anno 1745. Hendrick Keusekamp, Mr. Gelegieter tot De­venter 1745.

Mogelijk heeft zij dit gegeven bij de geboorte van haar kleinzoon Samuel, 30 januari 1745.[1] Jonge man.
[2] de Kerk stond onder de wereldlijke regeering