Ds. Hendrik Willem Creutzberg (1865-1867)

De Kerkeraad slaagde spoedig in het beroepingswerk van een predikant, daar het op 15 maart 1865 uitgebrachte beroep op ds. Creutzberg van Blauwkapel volvaardig door hem werd aangenomen.

Hij werd 16 juli door zijn broeder K.F. Creutzberg van Oosterbierum bevestigd met den text uit Openbaringen 2 vers 10b en hield zijn intrede uit Handelingen 18 vers 9 en 10. Hendrik Willem Creutzberg was 12 april 1838 geboren te Horssen, zoon van Ds. Ludwig Gerard Theodoor Creutzberg. Den 15 september 1855 als student ingeschreven, werd hij in 1862 kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur van Overijssel en verbond zich 9 november 1862 aan zijn eerste gemeente te Blauwkapel. Daarop vertrok hij naar Vaassen. Hij was gehuwd met Adriana C. van Bart. Uit ons kerkelijk archief blijken de volgende bijzonder­heden: Wegens verregaande onverschilligheid der bedeelden worden zij verplicht de godsdienstoefeningen te bezoeken op straffe van intrekking der ondersteuningsgelden.

In 1865 richt de Kerkeraad een request aan het Gemeente­bestuur van Epe tot het afschaffen van het aflezen van besluiten aan de deur der kerk op Zondag[1]. Tevens richtte de Kerkeraad een request aan de Schoolcommissie inzake den onderwijzer te Emst, die de kinderen zedelijk belette de catechisatiën te bezoeken. Ten gevolge van de hevige koude in 1867 wordt een extra collecte gehouden langs de huizen om de armen te ondersteunen, die tevens door een milde jaarlijksche gift van ƒ100.— van J. Mulder voorzien worden van nieuwe bedden.

Ten slotte wordt 1 januari 1867 de grens vastgesteld tusschen Vaassen en Emst, daar Emst een zelfstandige gemeente wordt. Ds. Creutzberg is binnen de twee jaar vertrokken en wel 24 februari 1867, met een woord naar aanleiding van Hande­lingen 20 vers 32. Hij stond achtereenvolgens te Vlissingen en Schiedam 1874, waar hij 13 december 1882 in vollen vrede overleed. In de Kerkelijke Courant wordt hij genoemd een ernstig prediker, ijverig herder, trouw vriend en milddadig gever.

In de vacature is 16 mei 1867 onder leiding van den Consu­lent Ds. van Dura van Oene voor het eerst stemming gehouden over Kerkeraad of Kiescollege. Uitgebracht werden 181 geldige stemmen, waarbij 119 voor Kerkeraad.

 


[1] Men bedenke dat toentertijd nog slechts enkelen een courant lazen.