Kerkhistorie eind negentiende eeuw

Doopformule

Met het oog op de doopformule betuigt de Kerkeraad instemming met het voorstel van den Kerkeraad van Rhenen om de Synode voor te stellen, de formule uit Mattheüs 28 vers 19: in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, verplicht te stellen. Daar er onder de vrijzinnigen waren die doopten “tot inwijding van het Christendom” of: “in geloof, hoop en liefde”, besloot de Kerkeraad den 29 september 1870 een dergelijken doop niet te erkennen.

 

Overige kerkelijke feiten

In 1875 zou er den 14 april een godsdienstonderwijzer uit Amsterdam optreden, doch de Kerkvoogden hielden het gebouw gesloten. Eén der Kerkvoogden opende echter het bedehuis, doch er werd niet geluid, niet gespeeld en niet voorgelezen, hetgeen tot eenige beroering aanleiding gaf.

In 1876 is de kosterij, aan de Kosterstraat gelegen, ver­kocht. In 1885 wordt de Locaalspoor aangelegd, waardoor een deel der pastoriegronden in kapitaal wordt omgezet. In verband met de kwestie hierover leggen Kerkvoogden en Notabelen alle hun functie neer, doch worden opnieuw gekozen, en dan in plaats van zes, acht Notabelen.

In dezen tijd verkeert heel de Kerk in beroering door de ophanden zijnde doleantie, waarover Dr. Hoedemaker een brief richt aan alle Hervormde gemeenten. Ten slotte zij nog vermeld, dat hier sedert 1894 een tijdlang als godsdienst­onderwijzer voor de buitenwijken gearbeid heeft de heer Sijsling, en dat aan den Pastoor te Vaassen werd verzocht het verkoopen op Zondag te verbieden.

In 1896 werd Ds. Lucas ongesteld en de kwaal die hem had aangetast deed hem 1 augustus 1896 bezwijken. Zijn graf is versierd met een zuil.

Deze predikant schreef een werk: “Mijn boekje”, bestaande uit drie deelen, hetwelk niet in den handel, en tijdelijk in ons bezit is. Hij was een goedhartig man. Sommigen wilden andere predikanten laten optreden, welk verzoek de Kerke­raad echter niet ontvankelijk verklaarde. De Kerkelijke Courant van 22 augustus 1896 noemt hem een getrouw, algemeen geacht en waardig dienaar van Jezus Christus.