Ds. Joachimus Hermanus Geselschap (1898-1924)

De vacature duurde ditmaal iets langer, totdat 9 november 1897 met goed gevolg ds. Geselschap van Berkel beroepen werd, die hier 6 maart 1898 door zijn vader Ds. W.J. Geselschap bevestigd werd.

Ds. J.H. Geselschap was geboren 29 april 1857. Hij was gehuwd met Adriana Apolonia v. d. Toorn, en had slechts eene dochter. Deze beiden zijn hem door den dood ontvallen en liggen te Zandvoort begraven.

 

Kerkelijke wetenswaardigheden

Nadat hij het eerste half jaar nog had gewoond in de oude pastorie, gelegen aan de Beek bij de Pirk, is deze verhuurd en niet lang daarna in vlammen opgegaan.

De Kerkvoogdij kocht toen de tegenwoordige pastorie[1] aan de Dorpsstraat.

Tijdens de kwart-eeuw die Ds. Geselschap hier gearbeid heeft is er een nieuw catechisatielokaal ter plaatse van het oude tot stand gekomen, als een gift van Lambertus en Dirkje Koldenhof. Voorts werden de bovenste gedeelten van de kerkramen van gekleurd glas voorzien en kwam er een nieuw plafond in de kerk. De zerk van de Heeren Isendoorn à Bloys werd op verzoek van de Rijkscommissie voor monumentenzorg uit den vloer genomen en in den Noordelijken muur inge­metseld.

In 1920 is hier uit eigen middelen een School met den Bijbel met onderwijzerswoning gebouwd, waardoor wel eenige beroering ontstond, doch die thans met eere de traditie der vaderen hooghoudt. De Heer K. Maatjes is van de opening af ruim 12½ jaar aan deze onderwijsinrichting ver­bonden geweest, waarna hij naar Delft is vertrokken.

Ten slotte zij nog vermeld, dat het kerkorgel in 1924 grondig is gerestaureerd en dat de afscheidspreek van ds. Geselschap dato 30 november 1924 over Lukas 22 vers 32a ten bate van het orgelfonds is verkocht.

Na nog een kort poosje te Vaassen gewoond te hebben, heeft Ds. Geselschap zich als rustend predikant te Wassenaar gevestigd.

 


[1] Aan de Dorpsstraat