Voorwoord

Den Lezer Heil!

De restauratie van het Kerkeraadsarchief ter plaatse dreef mij tot kennisneming van den inhoud. Deze kennisneming werd beschrijving, terwijl tevens verschillende gapingen in de registers werden aangevuld van uit Arnhem, alwaar eenige oorspronkelijke exemplaren van boeken uit ons Archief zich bevinden.

Met vriendelijke medewerking van de Rijksarchivarissen te Arnhem en Den Haag, de Archivaris te Deventer en het Classicaal Bestuur van Harderwijk, die mij inzage verleenden in de Archieven en aanwijzingen verstrekten, is dit boekje tot stand gekomen. Om nu aan de fantasie geen vrijen teugel te laten, zullen wij zooveel mogelijk de oorspronkelijke tekst naar voren brengen.

Mocht ooit iemand een dergelijk werk willen ondernemen, zoo worden hem de volgende grondslagen in het algemeen, en voor Gelderland in het bijzonder, vriendelijk aanbevolen:

Grondslagen voor de beschrijving van een plaatselijke kerkgeschiedenis.

 1. Mr. Baron A. Sloet, Oorkondenboek.
 2. Archief Aartsbisdom van Utrecht.
 3. Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis.
 4. Reitsma en Van Veen, Acta Provinciale Synoden.
 5. Archief Provinciaal Kerkbestuur (Copie Acta te Har­derwijk).
 6. Classicaal Archief.
 7. Het plaatselijk Archief.
 8. Het Gemeente-Archief.
 9. Voorloopige lijst van Nederlandse Monumenten.
 10. Oudheden van het Bisdom Deventer.
 11. Alle deelen van de Vereeniging “Gelre”.
 12. De Boekzaal, jaargangen van 1692—1860.
 13. Biografisch Woordenboek Protestantse Godgeleerden.
 14. Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek.
 15. Van der Aa Biografisch Woordenboek.
 16. Petit, Repertorium.
 17. C. Hille Ris Lambers, De Kerkhervorming op de Veluwe 1523—1578.

Ds. G. VAN DER ZEE.

Vaassen, Maart 1934.