Ds L.J.R. Kalmijn (1946-1965)

Ds. L.J.R. Kalmijn

Het beroepingswerk verloopt vrij voorspoedig, want op 24 januari 1946 wordt de kerkeraad al verblijd met het bericht dat ds L.J.R. Kalmijn het op hem uitgebrachte beroep naar Vaassen heeft aangenomen.

Ds L.J.R. Kalmijn werd geboren in 1900. Zijn eerste predikantplaats was Birdaard, waar hij op 5 januari 1936 zijn intrede deed. Hierna volgden Vollenhove in 1938 en Woerden in 1941.

Onze twintigste predikant werd op 14 april 1946 alhier bevestigd door ds Burgersdijk van Hattem, met als tekst Johannes 10, vers 11. Bij zijn intrede preekte ds Kalmijn over Lucas 23, vers 34.

Al spoedig begint ds Kalmijn eens per maand een kerkdienst te houden in Niersen, daar het voor verschillende daar wonende bejaarden bezwaarlijk is om in Vaassen naar de kerk te gaan.

Op 3 oktober 1949 bedankt hij voor een op hem uitgebracht beroep naar Ommen. Uit deze tijd stamt de instelling van het verjaardagsfonds, waaruit in de loop der jaren al tal van belangrijke zaken konden worden gefinancierd.

In verband met de invoering der nieuwe kerkorde wordt de diaconie in april 1951 een zelfstandig college met een voorzitter en secretaris.

De Jeugdcommissie krijgt de algehele verzorging der jeugddiensten opgedragen.

Eind 1951 berooft de moderne techniek ons van een kerkelijke functionaris achter de schermen. Door plaatsing van een ventilator aan de windvoorziening van ons kerkorgel is de functie van orgeltrapper overbodig geworden. Oudejaarsavond 1951 “trapt” Frits van Schoonhoven na een dienstverband van bijna 45 jaar voor het laatst. Als aandenken geeft de kerkvoogdij een rieten stoel met kussen en levenslang een plaats in bank nr. 82…

Op de openbare school aan de Geerstraat wordt in 1953 gestart met een afdeling van de zondagsschool, terwijl de accommodatie van het kerkgebouw wordt verbeterd door het aanbrengen van een geluidsinstallatie met doventelefoon.

Ingaande januari 1954 wordt het aantal ouderlingen dat al meer dan 200 jaar 4 bedraagt op 6 gebracht.

De bediening van de Doop, die al sinds jaar en dag in de zondagmiddagdienst plaatsvindt, wordt ingaande 1955 naar de morgendienst overgebracht, waarmede de zondagmiddagkerkdienst tot het verleden behoort.

Als wij de Hervormde Kerkbode van 16 juli 1955 moeten geloven heeft ds Kalmijn zelfs het voornemen gehad om zondagavonddiensten te houden met als aanvangsuur 10 uur. Deze drukfout inspireerde destijds ds de Boer uit Veessen tot één van zijn “Sorghvlietrijmen”, waarbij hij zijn instemming betuigde met dit gunstige aanvangsuur:

Verstandig
Men kan altijdt in ’t Kerckebladt
Op d’ eerste sijde leesen
Hoe laat – hoe vroegh kan oock gheseydt
De Diensten sullen weesen
De eerste is om hallef tien
Wie dan niet en kan koomen
Krijght ’s middaghs nogh gheleeghenheydt
Om bij een preeck te droomen

Dan is het er soo heerlijck warm
Men ghaet behaag’lijck sitten
Om nae het leckk’re middaghmael
Een uurtje fijn te pitten
Een komt per weeck veel slaep teckort
De arbeydt is vermoeyendt
Dan vallen my de ooghen dicht

Al spreeckt “hij”nogh soo boeyendt
Ick mooghe met voorzichtighheydt
U eens op Vaassen wijsen
Het aanvangsuur der tweede Dienst
Valt seeckerlijck te prijsen
Nae ’s morghens heeft met heel den dagh
Voor binnen ende buyten,
Om met een frissche aevondpreeck
Den Sondagh te besluyten.

Ter verlichting van de taak der diakenen doet in 1956 het “college” van collectanten zijn intrede in de Eredienst.

Een belangrijk besluit neemt de diaconie einde 1957 door de instelling van de gezinsverzorging. Tal van gezinnen hebben sedertdien een beroep op de gezinsverzorgsters kunnen doen. Thans is de gezinsverzorging een zaak van de Hervormde en Gereformeerde kerken samen.

De jeugdcommissie doet met de uitgave van “de Wegwijzer” in 1958 een poging op tot een regelmatig verschijnend plaatselijk kerkblad te geraken. Het volgend jaar is het mogelijk dit denkbeeld te verwezenlijken en met het verschijnen van het eerste nummer van “Hervormd Vaassen” in oktober 1959 is een maandelijks verschijnend kerkblad werkelijkheid geworden. Door de medewerking van de talrijke adverteerders is het tot op heden mogelijk gebleven dit blad gratis in alle hervormde gezinnen van Vaassen te doen bezorgen.

De bouw van het bejaardencentrum “de Speulbrink” is de oorzaak van het in 1924 gebouwde armenhuis aan de Kerkweg, eigendom van de Diaconie wordt afgebroken.

Eveneens in 1960 valt het besluit om de pastorie aan de Dorpsstraat te verkopen. Eigenaar wordt de Raiffeisenbank, en na de afbraak der oude pastorie is er thans ter plaatse een bankgebouw verrezen.

Pastorie aan de Dorpsstraat.

Reeds in 1957 had de kerkvoogdij het perceel Torenstraat 45 aangekocht, welke woning na verbouwing door ds Kalmijn is betrokken en sindsdien als “de Plankenhof” bekend staat.

Mocht één zijner voorgangers ds J.H. Geselschap nog op 67 jarige leeftijd onze gemeente als predikant dienen, voor ds Kalmijn is de huidige kerkorde onverbiddelijk en daarom breekt ook ik 1965 voor hem het tijdstip aan om afscheid van onze gemeente te nemen. Op 25 april houdt ds Kalmijn zijn afscheidspreek over het laatste gedeelte van Johannes 20.