Ds. H.C.J. van Deelen (1936-1945)

Ds. H.C.J. van Deelen

Nadat op 18 december 1936 vergeefs een beroep was uitgebracht op ds J. van Kuiken te Uithuizermeeden, werd op 28 januari d.a.v. beroepen ds H.C.J. van Deelen, predikant te Oosterend, die het beroep aannam.

Ds. H.C.J. van Deelen, geboren in 1900, begon zijn predikantloopbaan te Adorp, waar hij 1 november 1925 zijn intrede deed, in 1928 vertrok hij naar Oostermeer, terwijl hij in 1932 zijn intrede deed in Oosterend.

4 juli 1937 vindt zijn bevestiging plaats door dr R.B. Evenhuis van Scheveningen, die als tekst gekozen had Johannes 1 vers 47b: “Filippus zeide tot hem (Nathanaël), kom en zie”. Ds van Deelen hield zijn intredepredikatie naar aanleiding van Johannes 1 vers 29, “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt”.

De verwarming van het kerkgebouw geschiedt in de dertiger jaren nog steeds met kachels. De aanleg van het gasnet door Vaassen geeft gelegenheid op een modernere verwarming door middel van gas over te gaan. Daar dit een grote investering vergt, besluiten de diakenen in hun vergadering van 2 juni 1938 voor dit doel een bedrag van 4000 gulden à 3% aan de kerkvoogdij te lenen. Dit is vanzelfsprekend een meevaller voor dit college, dat de daaropvolgende in vergadering bijeen is, en waarbij het witten van de kerk aan de orde is.

Maar blijkens de notulen is de kerkverwarming toch meer urgent geweest, want wij lezen…

… en toen werd besproken om kerk te laten witten door van Gortel, maar dat is later weer afgewezen, want daar werd besloten om kerk te laten verwarmen, daar was niemand tegen van colesie (college) …

Op 30 oktober 1938 kan de gemeente voor het eerst profiteren van de nieuwe gasverwarming.

De Duitse inval in mei 1940 en de daaropvolgende bezetting heeft ook zijn invloed op kerkelijk Vaassen.

In de kerkeraadsnotulen lezen wij, dat de 4de september 1940 de consistorie voor het eerst verduisterd is, doch deze blijkt nog onvoldoende te zijn.

In januari 1941 moet de meisjesvereniging Lydia worden opgeheven wegens gebrek aan textielpunten. Ook andere verenigingen krijgen te maken met de maatregelen van de bezettende macht.

April 1942 wordt de Chr. Zangvereniging Hosanna, omgedoopt tot kerkkoor, terwijl de daaropvolgende maand een buitengewone vergadering wordt belegd met de afdeling Vaassen der Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, welke vereniging “kerkelijk onderdak” verleend wordt.

Na de bevrijding worden de maatregelen van de bezetter weer spoedig ongedaan gemaakt. Het kerkkoor kan haar oude naam en vorm weer aannemen, terwijl de Ver. Van Vrijz. Hervormden haar dank betuigd voor het genoten “onderdak” tijdens de bezetting.

Op 15 augustus komt onze luidklok terug, die in de oorlog door de bezetter was gevorderd, doch gelukkig niet in de smeltkroes was geraakt.

Voor ds van Deelen breekt het einde aan van zijn predikantenloopbaan. Per 1 november 1945 verleent de Provinciale Kerkvergadering ds van Deelen ontheffing uit het ambt met bevoegdheid van een emeritus-predikant, wegens zijn benoeming als (voorlopig 2de) secretaris van de Bond van Nederlandse predikanten.

Op 28 oktober 1945 neemt ds van Deelen na een verblijf van ruim 8 jaar, afscheid van onze gemeente.