Van de voorzitter

Uit de Nieuwe Apeldoornse Courant van 6 maart 1974:

Vaassen -De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Vaassen begint in ernstige mate aan “vergrijzing” te lijden, hetgeen onder meer ook tot gevolg heeft dat men het ledental van deze meer dan een halve eeuw oude vereniging allengs ziet slinken. Heeft men in “goede jaren” wel een ledental van 140 gekend thans zijn er niet meer dan 45, die ook nog lang niet voltallig de kerkdiensten bezoeken. Onlangs werd besloten om in het eigen kerkgebouw aan de Deventerstraat om de veertien dagen kerkdienst te houden.

Deze negatieve ontwikkeling in de vereniging heeft overigens tot zeer positieve activiteiten bij een kleine kern van de leden geleid. Er werd op een ledenvergadering, die zeer slecht bezocht was en waarop de problematiek binnen de vereniging als belangrijkste punt op de agenda prijkte, besloten een commissie in het leven te roepen. Deze heeft tot taak om te trachten het ledental te vergroten en in het bijzonder om pogingen in het werk te stellen de “verjonging” in de vereniging te stimuleren.

Samen met Wim Wijnen, Gerhard Berkhoff, Nel Bohré en Egbert Koops maakte ik deel uit van bovenstaande commissie. We vormden een soort actiecomité. In het jaar 1974 organiseerden we een 2-tal gespreksavonden met als gespreksonderwerp “Doorgaan of stoppen”. Hoopvolle discussie-avonden waarop bleek dat men het voortbestaan van de vereniging op prijs stelde. Toch bleef de belangstelling voor de kerkdiensten gering.

In 1975 ondernamen we als actiecomité nogmaals een poging om de leden te activeren. We organiseerden drie openbare avonden, w.o. een zang- en muziekavond in de R.K. kerk die wij geheel gratis tot onze beschikking kregen. Op de tweede avond hield ds. Hokojuku uit Ede in ons kerkgebouw een causerie over het leven en het geloof van de Papoea’s in Nieuw Guinea. Het gemengde Ambonezenkoor van het plaatselijke woonoord bracht een aantal liederen ten gehore. Op de derde avond werden de aanwezigen creatief bezig gehouden, waaraan ook een twintigtal kinderen deelnamen.

Op de eerstvolgende ledenvergadering werden mijn man en ik in het bestuur gekozen. Sinds 1975 hanteer ik de voorzittershamer. Het bestuur vond ds. Evert van Loenen, reeds eerder onze predikant van 1934-1943 en nu emeritus predikant te Amersfoort, bereid het pastorale werk in part-time verband te verzorgen. Hij werd onze predikant van oktober 1975 tot januari 1980.

Vanaf januari 1980 zagen we nog drie part-time predikanten komen en gaan (zie elders in dit boekwerkje). We zijn blij met de huidige part-time predikant ds. Hage, onze gastpredikanten en onze lekenprekers.

Ik heb onze afdeling van de VVH al die jaren een hechte gemeenschap gevonden. Het bestuur heeft de zaken op een plezierige wijze gaande kunnen houden. We vormen een eenheid en dat stimuleert mij. Samen komen we er altijd uit.

Het vrijzinnige gedachtengoed ligt mij zeer na aan het hart. Het is een klimaat waar ik me “thuis voel”. Het maakt veel uit waar je wieg heeft gestaan; geloven is ook een gevoelkwestie. Nog altijd zitten er “grijze hoofden” in onze kerk en weinig jongeren. “Vroeger” maakte ik me daar wel eens zorgen over. Ds. Evert van Loenen stelde me dan gerust: “Eva, die grijze hoofden blijven komen”. Hij heeft gelijk gehad. Ons ledental is al die jaren gelijk gebleven en ook het kerkbezoek geeft geen reden tot klagen.

De kerk is een instituut met allerlei regels; soms heb ik daar wel eens moeite mee. Ook een lekenpreker kan een boeiende overdenking houden; bij ons mogen ze in de dienst voorgaan!

Samen op Weg – de V.P.K. (Verenigde Protestantse Kerk); wat ik van harte hoop is dat wij ook het vrijzinnige geluid mogen blijven horen in die kerk. Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar – dingen die je samen kunt doen, samen doen – maar er mogen toch verschillen blijven in opvattingen? Op de laatste ledenvergadering in februari jl. hebben we tegen elkaar gezegd: Op naar het jaar 2000! Daar houden we ons aan! Ik zeg nu: Samen op naar het 75-jarig bestaan van onze vereniging in het jaar 2010!

Eva Koops-Hazenberg. voorzitter VVH afd. Vaassen