Een nieuw begin

Daar is reden te over om in deze bazar courant een woord te geven over het nieuwe begin. Immers in meer dan een opzicht hebben wij een periode afgesloten, om een nieuwe aan te vangen.

Daar is geweest de jaarwisseling, die ons dwong terug te zien over het afgelopen jaar, waarover wij de balans hebben opgemaakt. Het nieuwe jaar ligt nu voor ons, wat zal het ons brengen? Wij weten het niet! Maar in ons is de hoop, dat de mensen tot inkeer zullen komen en daardoor de dreigende ge­varen, die er in 1934 zo veel zijn geweest, in dit nieuwe jaar voorgoed zullen wijken. Laten wij hopen, dat dit jaar de donkere wolken zullen wegdrijven en het licht door­breekt.

Wij staan ook aan een nieuw begin, wat betreft onze vereniging van Vrijz. Hervorm­den. Was haar arbeid tot nu vrij beperkt, door de benoeming van een eigen Voorganger zal haar werk een grote uitbreiding onder­gaan.

In alle pastorale werk als huis- en zieken­bezoek, godsdienstonderwijs, enz. kan nu worden voorzien. Terwijl ook het aantal godsdienstoefeningen aanzienlijk wordt uit­gebreid.

Dit alles is voor de Vrijz. Herv. te Vaassen een nieuw begin. En al het nieuwe bergt het onberekenbare in zich, onvoorziene moei­lijkheden enerzijds, ongedachte mogelijk­heden anderzijds. In dit nieuwe jaar staat ons direct één zeer concreet doel voor ogen: het tot stand brengen van een eigen gebouw. Waardoor wij ons werk kunnen onderbrengen en wat in het bijzonder voor onze godsdienst­oefeningen een zeer grote verbetering zal zijn. Om dit gebouw tot stand te helpen brengen dient ook onze bazar en de verloting daaraan verbonden. Wij hopen, dat er grote offer­vaardigheid mag zijn onder allen, die voor onze beweging voelen.

E. v. LOENEN.