De Vrijzinnige Hervormden in Gelderland.

Er is mij gevraagd een kort stukje te willen schrijven voor deze krant. En wel iets over de geschiedenis van de Vrijzinnige Her­vormden. De Afdeeling te Vaassen is nog wel heel jong, zij telt nog geen twee jaar, maar de Vereeniging, waartoe zij behoort, heeft toch al een heele geschiedenis achter den rug. In 1931 heeft de provinciale vereeniging van Vrijz. Hervormden in Gelderland haar 25-jarig bestaan herdacht. Opgericht in 1906 stond zij vele jaren onder de voortreffelijke leiding van Ds. J.A. Prins te Epe. Zijn persoon en werk zijn natuurlijk in Epe en om­geving nog niet vergeten. Hij is er in zijn tijd ten volle van overtuigd geweest, hoe noodig het was om de Vrijzinnigen in de Ned. Hervormde Kerk te vereenigen in één orga­nisatie. Alleen door eendracht en samen­werking over het geheele land zou het mogelijk zijn om onze oude volkskerk in haar algemeen karakter te bewaren.

In hetzelfde jaar 1906 was er ook een landelijk verband tot stand gekomen. Daaruit is gegroeid de tegenwoordige Vereeniging van Vrijz. Hervormden in Nederland. Deze lan­delijke beweging omvat thans 192 afdeelingen en telt bijna 32.000 leden. Men begrijpt gemakkelijk, dat, al is een afdeeling op een bepaalde plaats soms vrijwel machteloos tegenover de meerderheid van andere rich­ting, dat er in de Kerk als geheel door deze beweging der Vrijzinnigen een groote in­vloed kan uitgeoefend worden.

Maar ook vóór er deze organisatie bestond, waren er Vrijzinnige Christenen in de Ned. Herv. Kerk. Ja, men kan op goede gronden zeggen, dat zij er altijd zijn geweest. In de geschiedenis van het Nederlandsche Protes­tantisme hebben altijd vrijere en meer ge­bonden richtingen bestaan. De eerste wilden een kerk waarin plaats was voor Christenen van verschillende opvatting en inzicht: De laatste begeerden een kerk met een vaste, precies-omschreven belijdenis van het geloof. Het waren de “rekkelijken” en de “preciesen”, wij zouden zeggen de vrij-zinnigen en de recht-zinnigen. Zoo is dus onze richting er een, die van ouds in het Christendom heeft bestaan en zijn recht heeft.

Wij streven er niet naar om over het ge­loof van anderen heerschappij te gaan voeren. De Ned. Herv. Kerk hoeft geen kerk alleen voor Vrijzinnigen te worden. Maar ons doel is de vrijheid in die kerk te handhaven en te versterken waardoor er voor allen, die op­ recht begeeren Christen te zijn, plaats is.

Het beginsel, waar Christenen zich aan te houden hebben is: Eén gebod geef Ik U, dat gij liefde hebt onder elkander.

Borculo,

NOORMAN