het ambachtsfonds

Van het ambachtsfonds waar Heymen een bijdrage uit kreeg heeft dominee Lucas een deel van de geschiedenis beschreven. Het fonds is ontstaan uit een overschot van circa 1000 gulden uit de giften en gaven aan dominee Siblesz. Dit werd op 21 maart 1869 aan de kerkenraad gestuurd door zijn zoon Jacobus Siblesz. Deze had na het overlijden van zijn vader een certificaat van 1000 gulden gevonden waarop een rente rustte van 2,5%. Op het papier waarin het certificaat was gevouwen stond te volgende tekst van dominee Siblesz:

Schoolfonds Vaassen, ter besturing te geven aan den Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Vaassen ten dienste van behoeftigen in de gemeente om onderwijs te genieten. Zijnde dit stuk door mij gekocht van overschietende gelden door mij en belangstellende vrienden ten behoeve van bovengenoemden van tijd tot tijd ingezameld.

 

Steenwijk (was get.) Jerm Siblesz

In het begin, toen het fonds nog schoolfonds heette, was het de bedoeling om uit het fonds het schoolgeld te betalen voor arme kinderen. Later is het fonds omgedoopt tot Fonds tot het aanleren van ambachten. Het fonds stond onder vrij beheer van de kerkenraad. Er hoefde hierover geen verantwoording te worden afgelegd aan de gemeente of de classis, Dat de instelling van dit fonds niet erg duidelijk geweest is blijkt wel uit het feit dat J. Tieman (destijd koster, voorzanger en schoolmeester) meende dat hem de rente uit het fonds toekwam als extra boven op zijn salaris. Wellicht heeft hij dit afgeleid uit het jaarlijkse bedrag aan rente dat hem door dominee Siblesz werd toegezonden. Ook meenden een aantal gemeenteleden dat de bedoeling van dit bedrag was om er een christelijke school mee te stichten.

In ieder geval kregen een aanzienlijk aantal Vaassenaren een bedrag uit dit fonds om hun opleiding te betalen. Het boek waarin de instelling van het ambachtsfonds is beschreven en waarin de uitgaven zijn verantwoord is aanwezig in het gemeentearchief.

Doordat de overheidsvoorzieningen beter werden (waaronder studietoelage) werd vanaf 1950 nauwelijks gebruik meer gemaakt van het ambachtsfonds. Het fonds werd daarom in 1980 opgeheven. Het nog in kas aanwezige geld werd aan de kerkvoogdij geschonken.