Uitvoering van het werk

Het werk werd in januari 1925 uitgevoerd. Na afronding van het werk en de inwijding van het orgel op 16 januari 1925, werd een overeenkomst opgemaakt waarin de garantiebepalingen van het uitgevoerde werk werden vastgelegd:

De kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente te Vaassen, partij ter eenre,

 

en

 

de firma J. C. Sanders & Zn, Kerkorgelfabrikanten te Utrecht, partij ter andere zijde, verklaren hierbij als volgt te zijn overeengekomen:

 

a.            Partij ter andere zijde geeft op het orgel der Ned. Herv. Kerk te Vaassen, omgebouwd en afgeleverd Januari 1925, een garantie van 20 jaren;

 

b.            Onder deze garantie zijn niet begrepen oorzaken buiten haar schuld, als vocht, lekkage, e.d.;

 

c.            Gedurende 20 jaren verplicht de Kerkvoogdij zich het orgel jaarlijks te laten stemmen en nazien, tegen een vergoeding van ƒ 35,– per jaar;

 

d.            Na afloop van deze 20 jaren wordt het jaarlijksch onderhoud van het orgel stilzwijgend gecontinueerd, telkens voor den tijd van vijf jaren, tenzij een der partijen minstens drie maanden voor het beeindigen schriftelijk kennis geeft aan de andere partij, dat zij deze overeenkomst niet langer wenscht te continueren.

 

In duplo opgemaakt en geteekend, heden den 23 Januari 1925.

 

Vaassen:                               Utrecht:

 

Partij ten eenre:                 Partij ter andere zijde:

H. de Graaf                           Fa J. C. Sanders & Zoon