Gunning

Al snel nam de kerkvoogdij het besluit om het tweede plan uit te laten voeren. De automatische windvoorziening hoefde niet te worden aangebracht. Wel wilde men een extra register (Salicet 4 vt.) op het bovenklavier. Dit verhoogde de oorspronkelijke prijs met ƒ 300,-.

Op 4 augustus 1924 werd het contract opgemaakt.

De ondergeteekenden, H. de Graaf, wonende te Vaassen, ten deze vertegenwoordigende de Nederlandsch Hervormde Gemeente te Vaassen, partij ter eener en de Fa. J. C. Sanders & Zn., Kerkorgelfabrikanten wonende te Utrecht, partij ter andere zijde, verklaren hierbij als volgt met elkander te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1

De partij ter andere zijde neemt aan en verbindt zich voor de Ned. Herv. Gemeente te Vaassen, tegen betaling van een bedrag groot ƒ 5500,- (zegge vijf duizend vijf honderd gulden) de navolgende werkzaamheden uit te voeren, t.w.:

1e            Het orgel, voorkomende in de kerk van voornoemde Gemeente, zal moeten worden omgebouwd in een pneumatisch systeem, zooals opgegeven is in de door ons gezonden offerte d.d. 28 juni 1924, plan II, met bijvoeging van een register op het bovenklavier, wat door beide partijen goedgevonden is;

2e            Het orgel wordt daarna geheel geintoneerd en gestemd;

3e            De levering geschiedt franco Vaassen, speelvaardig Orgelzolder.

 

Artikel 2

De partij ter andere zijde garandeert de deugdelijkheid van het te leveren orgel, mits het orgel jaarlijks nagezien en gestemd zal worden tegen de somma van ƒ 35,- (zegge vijf en dertig gulden) aangegaan hebbende met de partij ter eener.

 

Artikel 3

Het in artikel 1 genoemde bedrag, groot ƒ 5500,- (zegge vijf duizend vijf honderd gulden), zal worden betaald na speelvaardige aflevering ter plaatse van Uwen orgelzolder door partij ter eener zijde.

 

Artikel 4

De zegelrechten op deze overeenkomst vallen voor rekening van partijen, ieder voor de helft.

 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend op heden den 4en Augustus 1924.

 

Utrecht, 4 Augustus 1924.

 

(Geteekend): H. de Graaf

(Geteekend): Fa J. C. Sanders & Zoon