Offerte

In het verslag van Sanders was direct ook een offerte opgenomen met een tweetal plannen met de daarbij behorende kosten. Het stuk vervolgt aldus:

De kosten der werkzaamheden, gespecificeerd, zijn als volgt:

Nos. I, II, III, IV, V, VII, VIII en IX (´t geheele orgel restaureeren met bijlevering van nieuwe blaasbalg) ƒ 1025,00

No. VI. Een windmachine ƒ 400,00

No. X. Een nieuwe Trompet 8 vt. ƒ 225,00

Totaal ƒ 1650,00 (zegge zestien honderd en vijftig gulden)

Plan II.

Hiernevens een opgave om het bestaande orgel geheel te vernieuwen met drie windladen, een voor het onderklavier, een voor het bovenklavier en een voor het pedaal en het orgel dan om te bouwen in een pneumatisch kerkorgel, t.w. Een orgel met 2 klavieren en vrij pedaal, verdeeld over 12 registers. Hieronder is te verstaan alles uit het orgel te nemen en er een geheel nieuw binnenwerk in te maken, dus alleen de orgelkast met frontpijpen blijven bestaan.

Verder alle pijpen, die nog goed zijn, te verbruiken en voor de rest nieuwe pijpen te maken; de Trompet geheel te vernieuwen daar deze slecht is en dan de dispositie te verdeelen over 12 zelfstandige registers, n.l.:

 

Onderklavier:

1.            Bourdon 16 vt.

2.            Prestant 8 vt.

3.            Roerfluit 8 vt.

4.            Octaaf 4 vt.

5.            Violon 8 vt.

6.            Octaaf 2 vt.

7.            Cornet 5 sterk

8.            Trompet 8 vt

 

Bovenklavier:

9.            Holpijp 8 vt.

10.          Viola 8 vt.

11.          Voix-celeste 8 vt.

12.          Fluit 4 vt.

 

Pedaal:

13.          Subbas 16. Vt.

 

Nevenregisters:

14.          Manuaal Kopp.

15.          Kopp. Ped. Manuaal I

16.          Kopp. Ped. Manuaal II

17.          Super Octaaf Kopp.

 

Combinatieknoppen verdeeld over 5 knoppen:

I.             Piano

II.            Messo Forto

III.          Forto

IV.          Tutti

V.            Oplosser.

 

Zoodoende bekomt U een afdoend orgel, wat thans ´t gewenschte is en kunnen we U dit in de gegeven omstandigheden aanbevelen.

Hier komt bij een nieuwe speeltafel met cylinderbureau/afsluiting en organistenbank.

De klavieren zullen dan verdeeld zijn over 56 toetsen t.w. vanaf groot C tot en met g´´´.

´t Pedaal, t.w. 27 toetsen, van groot C tot en met d´.

De pijpen worden vervaardigd van metaal, behalve de Viola, Violon en Voix Celeste, die zijn van tin.

De kosten zullen bedragen na speelvaardige aflevering ƒ 5200,00, met motor voor windvoorziening ƒ 5600,00.

Alle registers worden naar draagkracht (wat U thans mist) geintoneerd, wat van verschillende orgels, die reeds geleverd zijn, te hooren valt.

Deschgewenst, zijn we niet ongenegen, ook de betaling in 2 of 3 gedeelten te doen plaats hebben, daar we van Uw soliditeit overtuigd zijn; alsook van plan I.

Gaarne nog voor meerdere inlichtingen bereid of een persoonlijk bezoek te Uwer vergadering, daar dit zeer gewenscht is met het oog op verschillende vaktermen.

 

Uw antwoord gaarne tegemoetziende,

 

Hoogachtend,

 

Uw Dw. Dr. Fa J.C. Sanders & Zoon