Inwijding van de nieuwe kerk

De nieuwe kerk werd op 16 mei 1853, na precies een jaar, in gebruik genomen. In Boekzaal der geleerde wereld van juni 1853 verscheen daarvan een verslag:

VAASSEN, 16 mei. De dag van heden was voor de Herv. Gemeente alhier een ware feestdag. Het nieuw gestichte Bedehuis, waartoe zij zoo mild bijdroegen en dat, door zijne uit- en inwendige schoonheid, maar niet minder door zijne doelmatige inrigting, een sieraad van ons dorp, den kundigen en smaakvolle bouwheeren B. Looman en Ph. Wegerif, architect en aannemer, tot hooge eer verstrekt en op eene treffende wijze den geest der liefde verkondigt, die er in onze Gemeente heerscht, werd heden middag in het gemeenschappelijk gebed Gode opgedragen. Onze waarde Leeraar, Ds. J. B. Nijhoff, stemde de groote menigte, die in het heiligdom vergaderd had, tot dit plegtig gebed, en sprak vervolgens naar aanleiding van 2 Cor. V: 17b, ons smeekende dat wij het bij de vernieuwing van ons Bedehuis niet zouden laten berusten, maar vooral ook op onze geestelijke vernieuwing bedacht zouden zijn. Met een dankbaar gevoel herinnerden wij ons tevens de weldadigheid van onderscheidene edele gevers uit onze naburige Gemeente, uit onze hoofdstad des Vaderlands en zelfs van eenige onzer Katholieke Medechristenen; en van geheeler harte vereenigden wij ons met den dank die aan onderscheidene achtens-waardige personen, namens de Gemeente en Heeren Kerkvoogden, werd toegebragt voor hunne medewerking, inlichting, liefde en hulp. Eere en lof werd ook in hen den Allerhoogsten toegebragt, die door zijn H. Geest in zoo velen zóó veel goeds heeft gewrocht. Niet ligt zal deze dag en die stond bovenal vergeten worden, waarin de ontelbare schare zich eerbiedig nederboog voor den troon des Almagtigen. God verhoore genadiglijk die smeekingen.

De tekst voor de preek van de inwijdingsdienst haalde dominee Nijhoff uit 2 Corinthiers 5 vers 17b: Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Dominee Nijhoff schonk bij de inwijding van de kerk een kanselbijbel van Elsevier uit 1663 aan de kerk. Deze kanselbijbel is in 1989 gerestaureerd en is nog steeds in de kerk aanwezig.