De eerste jaren van een eigen gemeente tot aan de realisatie van het kerkgebouw “De Tabernakel”

Het trio, de broeders in ’t Hout, van Asselt en Kok, waren de pioniers van het eerste uur, die het kerkelijk leven van onze gemeente in Vaassen over de eerste hobbels tilden. Er was bijvoorbeeld geen avondmaalsstel, er waren geen collectezakjes, enz., enz.. Het was een periode waar veel improvisatie nodig was om alles in het kerkelijk gareel te houden. Reeds in 1948 werd door de kerkenraad de eerste commissie ingesteld; de Zendingscommissie. Ook het Jeugdwerk kreeg in die beginperiode haar eerste aanzet.De gedachte van een eigen kerkgebouw in de toekomst resulteerde in het instellen van een verjaardagsfonds. Uit het fonds zouden dan de kosten van de grond worden betaald.

Op dinsdag 3 mei 1949 werd in het gebouw van Chr. Belangen een gemeentevergadering gehouden. Bekend werd gemaakt dat ds. A. Schippers van Olst door de kerkenraad was benoemd als hulpprediker. Gezien de financiële omstandigheden van de kerk werd de benoeming met vreugde aanvaard.

J. Brummelkamp

Krugerstraat G. 164 VIII

Vaassen (Gem. Epe)

 

Vaassen, 18 October 1948.

 

Broeders Kerkeraadsleden,

 

In verband met het beroepen van een eigen predikant, adviseer ik de financiële kwestie met de Kerkeraad der Geref. Kerk te Epe te bespreken, en wel vóórdat wij een predikant beroepen.

Dit heeft volgens mij het voordeel, dat wij dan kunnen aantonen, dat het event. beroepen van een eigen predikant, (wat niet alleen een eigen belang is maar een belang voor de gehele classis daar we dan in plaats van maandelijks een classisbeurt ontvangen, wij onze predikant afstaan) afhangt van een gunstige beslissing van de Kerkeraad te Epe.

Voor deze bespreking kunnen wij onze cijfers zoo samenstellen, dat wanneer de Geref. Kerk te Epe ons het nog schuldig zijnde bedrag plus het reeds aan Epe betaalde bedrag schenkt, wij in staat zijn onze plannen door te voeren.

 

Dan krijgen wij een vaste bijdrage per jaar van ongeveer ƒ 1400,–

 

Collecte kerk

 

ƒ 700,–
  ƒ 2100,–

 

Salaris ƒ 1500,–

 

Zaalhuur – Verg. concierge

 

ƒ 600,–
  ƒ 2100,–

 

Dan kunnen gedurende 3 jaren de verdere onkosten uit de aldus verkregen reserve worden geput.

In het geloof, dat na 3 jaren de financiën gunstig veranderd zullen zijn.

 

Bovengenoemde reserve is als volgt samengesteld:

Saldo 15 September ‘48 ƒ 945,42

 

Restitutie kerk te Epe

 

ƒ 392,97
  ƒ 1338,39
Collecten Oct. classis ƒ 74,92 ƒ 1400,–

 

3 mnd zaalhuur ƒ 143,–  
Bijdrage. Gesch. Kerken ƒ 336,– ƒ 553,92-
  ƒ 784,47

 

Globaal berekend voor onkosten ƒ 250,– per jaar.

 

De administrateur:

J. Brummelkamp

 

In het jaar 1951 werd er een eenmalige actie onder de gemeenteleden gehouden en kwam de kerk in het bezit van een eigen avondmaalsstel. Het aanvangsuur van de te houden kerkdiensten leverde in de begintijd nogal eens een punt van bespreking op tijdens de kerkenraadsvergaderingen. Uiteindelijk werd beslotende morgendiensten te houden om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.00 uur. Tot aan de realisatie van een eigen kerkgebouw werden de kerkenraadvergaderingen bij toerbeurt bij de kerkenraadsleden gehouden. De gemeentevergaderingen vonden plaats in het gebouw van Chr. Belangen.

In het jaar 1952 werd er een Commissie van Beheer benoemd. Ds. Schippers werd de eerste predikant, die tevens praeses van de kerkenraad was. Per 1 januari 1953 werd het contract met de eerste predikant in onze gemeente beëindigd en werd hij predikant in ruste. Hij bleef zeer betrokken bij het wel en wee in Vaassen: hij bezocht nog de classisvergaderingen.

In 1954 werd een oppasregeling in het leven geroepen, zodat man en vrouw samen ter kerke konden gaan.

Inmiddels werd het samenwerkingsverband met Wapenveld voortgezet en werd ds. Bovendorp consulent. Onze gemeente was daardoor verzekerd van de bediening des Woords op twee zondagen in de maand. Het omzien naar de jeugd had zijn speciale interesse. In de kerkenraadsvergadering van juli 1957 gaf ds. Bovendorp te kennen dat hij een beroep naar Wijhe had aangenomen. Een tegenslag voor zowel Vaassen als Wapenveld. Op aanbeveling van ds. Bovendorp werd een tijdelijke oplossing gevonden en wel in de persoon van kandidaat Stienstra, die per 1 november 1957 zijn werk in Vaassen begon.

Het ledenstal in onze gemeente was in 1958 gegroeid tot 200 personen. De wens van een eigen predikant te mogen hebben werd weer actueel. Over dit onderwerp werd een bespreking gehouden ten huize van ds. Rijksen te Apeldoorn. Hierbij was aanwezig een deputaatschap van de hulpbehoevende kerken in de classis. Namens de kerkenraad van Vaassen waren aanwezigde broeders van Ommen, Konijnenberg en Hogenkamp en ds. Stienstra. Uit deze bijeenkomst bleek dat de financiën van de classis het zwaar te verduren hadden in verband met meerdere noodlijdende gemeenten. Men gaf Vaassen nog niet veel hoop.

In het jaar 1959 kwam men tot het besluit van een gezamenlijke opening van het winterseizoen, waarin betrokken werden de catechisanten, de jeugdclubs en de jongerenvereniging.

Inmiddels zijn we beland in de jaren ’60. In 1960 werd de wens om een eigen predikant te hebben weer de bodem ingeslagen. De classis-commissie Vaassen zag nog geen mogelijkheden. Vaassen moest roeien met de riemen die het had. Er ontstond een goede samenwerkingsverband tussen de kerkenraad en de Commissie van Beheer.
Daar ook de bouwplannen in die tijd meer aandacht kregen begon men zich af te vragen wat voorrang verdiende: de bouw van een eigen kerk, of een eigen predikant als eerste prioriteit te stellen. Beide zaken waren afhankelijk van dezelfde omstandigheden: 1e de financiële middelen en 2e het aantal leden van de kerk. Daar men afhankelijk was van de beslissingen van de classis, kwam de kerkenraad tot de conclusie aan beide zaken dezelfde prioriteit te geven.

In 1961 kwamen de eerste contacten tot stand met de Stichting Steun Kerkbouw (SSK). De resultaten waren voorlopig nog negatief. Onze kerkelijke gemeente had een goede band met ds. Stienstra die binnen zijn toebedeelde tijd (Vaassen-Wapenveld) deed wat mogelijk was. In het jaar 1962 werd ons 250e lid ingeschreven, dat als een hoogtepunt in onze kerkelijke geschiedenis werd aangetekend.

Vande administrateur van onze kerk, de heer Stegeman, kreeg de kerkenraad elke maand een financieel overzicht zodat een goede inschatting kon worden gemaakt betreffende de bouw van een eigen kerk, of het beroepen van een predikant.

In 1963 kwam er een eind aan het samenwerkingsverband met Wapenveld. Ds. Stienstra werd beroepen door de gereformeerde kerk van Castricum. De beide kerken, Vaassen en Wapenveld, deden op eigen gelegenheid een verzoek aan de deputaten van hulpbehoevende kerken, om een eigen predikant te mogen beroepen. Ds. Bouwhuis uit Epe was bereid onze gemeente als consulent bij te staan.
Uit het verslag van een gemeenteavond in februari 1964 waar uiteraard de bouwplannen en het financiële plaatje van de gemeente uitvoerig aan de orde kwamen, stelde ds. Bouwhuis dat onze gemeente vooral niet moet vergeten “Kerk” te zijn. “Allen dienen mee te werken, het moet ook hier zijn een gemeenschap der Heiligen”.

Uitreksel uit de notulen van de kerkenraadsvergadering, gehouden op 9 maart 1964. Het ging over het huis en de grond van mevrouw Van Katwijk. Het huis met grond blijkt bij testament geschonken te zijn aan onze kerk. Dit is een vorstelijke gift, waarvoor wij bijzonder dankbaar moeten zijn. Mede hierdoor zal de gedachtenis aan mevrouw Van Katwijk lange jaren onder ons levend blijven.

Het jaar 1966 werd een belangrijk jaar in de geschiedenis van onze kerk. De bouwplannen konden worden verwezenlijkt. De firma Logtenberg uit Vaassen was inmiddels gestart met de bouwwerkzaamheden. Ds. Holwerda werd aangesteld als hulpprediker die ds. van Koetsveld uit een hernieuwd samenwerkingsverband met Wapenveld opvolgde. De jeugd van de gemeente organiseerde een groots opgezette grammofoonplatenactie ten behoeve vande kerkbouw. De eerste gemeenschappelijke kerkenraadsvergaderingen met de Nederlands Hervormde gemeente kwamen tot stand. Met toestemming van de classis werden de eerste gemeenschappelijke diensten gehouden. Meerdere samenwerkingsverbanden werden gezocht, o.a. Evangelisatie. In de kerkenraadsvergadering van 8 mei 1967 werd een evangelisatiecommissie benoemd. Het ambt van evangelisatieouderling werd ingesteld.

De bouw van ons kerkgebouw “De Tabernakel”, vorderde gestaag. Eind augustus 1967 kon het gebouw feestelijk in gebruik worden genomen. Ondanks het feit, zie Lucas 6: 46-49, dat ons kerkgebouw op de arme Veluwse grond werd gebouwd, staat het als een rots, want de watervloeden kunnen het niet aan het wankelen brengen omdat het goed gebouwd is. De tijd van zaaien was voorbij, nu was het tijd van oogsten.

Bouw en nieuwbouw

Vergadering van 5 januari 1951 in de pastorie van Ds. Schippers. Deze vergadering werd speciaal belegd om stappen te nemen, welke zouden kunnen leiden tot het verkrijgen van een eigen kerkgebouw. De bedoeling was een inzamelingsactie op touw te zetten voor oud papier. Dit om alvast een begin te krijgen wat de financiën betreft. Verder werd besloten op de eerstvolgende classisvergadering verlof te vragen de papieractie in de gehele classis te mogen houden. Er werd een bouwcommissie benoemd en de bevoegdheden van de commissie werden als volgt omschreven: Het verkrijgen van de nodige gelden voor kerkbouw en het uitwerken van een compleet bouwplan.

In maart 1954 komt de bouwcommissie met het verleende plan: er zal steun van de classis worden gevraagd. Voordien was het nodig te weten welk bedrag Vaassen zelf zou kunnen voteren. Gedacht werd aan een gebouw met een achterlokaal. Het aantal zitplaatsen zou 170 bedragen, met een mogelijkheid om zonder te verbouwen uit te breiden tot 230. Mevr. Van Katwijk kon met de plannen volledig instemmen, zodat de architect zou kunnen opmeten hoeveel grond benodigd was. De classis gaf toestemming dat gemeenten binnen de classis collecten mochten houden voor de kerkbouw in Vaassen. Barneveld, Heerde en Apeldoorn reageerden positief. Vanzelfsprekend werden ook in onze kerkelijke gemeente extra collecten ingelast.

 

Grond Mevr. Van Katwijk

Uit de notulen van december 1960 blijkt dat Br. Van Ommen en Br. In ’t Hout via Notaris Wieringa te Apeldoorn met Mevr. Van Katwijk een regeling gaan treffen, zodat definitief tot aankoop van het perceel grond aan de Prins Hendrikweg kan worden overgegaan.
In augustus 1961 kwam een officieel stuk ter tafel van Notaris Wieringa uit Apeldoorn. Het eigendomsbewijs van de geschonken grond. De schenking gedaan door Mevr. Aaltje van Katwijk, geboren Reitsma omvat een perceel grond aan de Prins Hendrikweg te Vaassen, groot 19,17 aren, vormende het gehele perceel kadastraal bekend gemeente Vaassen, enz., enz., welks onroerend wordt geschat op een waarde van ƒ 3.840,–. Hierbij hoorde een schenkingsovereenkomst tussen Mevr. Van Katwijk en de Gereformeerde Kerk te Vaassen. In volgorde getekend door Mevr. Van Katwijk, B. van Ommen, J. Brand, G. Laanstra, H. van Triest, D. Dijk en H.J. Kolkman.

Op 26 februari 1963 werd een gemeentevergadering gehouden onder leiding van de toenmalige consulent Ds. Bouwhuis. Br. V.d. Berg hield een pleidooi voor het bouwfonds en stelde dat het normbedrag door de Stichting Steun Kerkbouw werd gesteld op ƒ 25.000,– uit eigen middelen. Om de gemeente te activeren werd actie gevoerd onder het motto: “Zeg heb jij al gegeven!”

Uit het testament van Mevr. Van Katwijk, overleden 2 maart 1964, is aan onze gemeente gelegateerd het woonhuis met schuur, erf en grond, groot 27.43 aren te Vaassen, Prins Hendrikweg 4.

Maart 1965; Een schrijven van de gemeente Epe ontvangen, waaruit blijkt, dat definitief aan de Prins Hendrikweg kan worden gebouwd.

Augustus 1965; Er werd een commissie ingesteld: “Steun Kerkbouw Vaassen” (SKV), met het oog om een financiële actie op gang te brengen.

Op de gehouden gemeentevergadering van 19 januari 1966 werd onze gemeente op de hoogte gebracht van de bouwplannen die in een vergevorderd stadium gekomen waren. Men kon een maquette en enkele tekeningen bezichtigen.

Op 16 mei 1966, een belangrijke middag in de geschiedenis van onze kerk, vond aanbesteding plaats. De aanbesteding werd gegund aan de Fa. Logtenberg te Vaassen.

Per 18 november 1966 werd de nu volgende circulaire van de bouwcommissie verzonden:

Voor Vaassen is het zaterdag 26 november a.s. een bijzondere dag. ’s Middags om 15.00 uur vindt de eerste steenlegging plaats van onze nieuwe Gereformeerde Kerk aan de Prins Hendrikweg. U begrijpt, dit is een zo belangrijk gebeuren, dat wij U hiervan graag in kennis stellen. Misschien wilt u deze gebeurtenis in ons kerkelijk leven niet missen. Welnu, U is hartelijk welkom!

 

De heer in ’t Hout kwam in 1926 in Vaassen en heeft daardoor heel de ontwikkeling meegemaakt. Hem hebben wij om deze reden gevraagd, de eerste steen te leggen. Voor u is dit echter geen verhindering om ook een steentje bij te dragen. Voor minimaal één gulden is dit mogelijk; niemand heeft echter bezwaar wanneer u meer betaalt! Tot zaterdagmiddag 26 november, 15.00 uur, Prins Hendrikweg te Vaassen.

 

Wij hopen allemaal dat het Deo Volente, een goede dag wordt.

De bouw van de kerk vorderde gestaag en eind augustus 1967, ruim 19 jaar na de instituering, mochten we ons eigen kerkgebouw in gebruik nemen.

 

Nieuwbouw

In 1979 benoemde de kerkenraad opnieuw een bouwcommissie om na te gaan in hoeverre de kerkelijke lokaliteiten moesten worden aangepast of uitgebreid, rekening houdend met de ontwikkeling van onze kerkelijke gemeente en met de eisen die men in de toekomst zou stellen aan vergaderruimte en lokaliteiten voor de jeugd. Tevens werd een bouwfondscommissie geïnstalleerd, die zich bezig hield met het inzamelen van gelden t.b.v. de inrichting.
Aan het architectenbureau Van Wijngaarden te Epe werd opdracht gegeven de benodigde bestektekeningen te maken en de vergunningen aan te vragen. In mei 1980 ging de kerkenraad accoord met het meest verstrekkende plan van de commissie, n.l. 2 zalen meer, een vergrootte entree, meer garderoberuimte en een extra toiletgroep. Op 3 februari 1981 kwam van de gemeente Epe de vergunning af, zodat de aanbesteding op gang kon worden gebracht. Tevens werd in de hal van de kerk een nieuwe keuken gebouwd, daar de oude keuken te klein en te ondoelmatig was. Feestelijke ingebruikname 27 september 1981.
De bouwfondscommissie rondde haar werkzaamheden af met een groots opgezette bazar in “de Rank”, onder het motto “In touw voor ’t Jeugdgebouw”. Dat deze afronding van de bouwfondscommissie een groot succes werd, blijkt uit het volgende persbericht:

Vaassen – De bazar die afgelopen weekeinde in praktisch alle lokaliteiten van het gebouw “de Rank” werd gehouden voor bekostiging van de inrichting van de aan de “Tabernakel” gebouwde zalen voor de jeugd, is een groot succes geworden. Onder het motto: “In touw voor het Jeugdgebouw” is de bazaarcommissie met algemeen coördinator A. Siebbeles erin geslaagd – dit met medewerking van ongeveer 175 personen – een netto bedrag van ƒ 20.000,– bij elkaar te krijgen.

Dit zeer mooie bedrag dat dankzij zeer veler inzet en inspanning is verkregen, stemt tot volle tevredenheid en vooral ook dankbaarheid ten opzichte van het steeds in vrij grote getale aanwezige publiek.”

 

Tot op de dag van vandaag kunnen wij als kerkelijke gemeente van Vaassen met dankbaarheid profiteren van onze kerk met alle lokalen, die hun nut meer dan hebben bewezen.