De eerste steenlegging

Uit: Nieuws- en Advertentieblad voor Epe en Omstreken van 14 juli 1937.

“Maandag jl. had de eerste-steenlegging van het gebouw der Vrijz. Protestanten plaats.

Om ongeveer half vijf heette de voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer Ir. G. Kalff, de aanwezigen welkom. Voorts deed hij uitkomen, dat deze dag een heuglijke voor vrijzinnig Vaassen is. Waar immers de mogelijkheid om hun geloof te belijden in grooter verband voor de moderne godsdienstigen in Vaassen niet bestond, moest men zelf daarin voorzien. Hard is er gewerkt, aldus spreker, velerlei moeiten en opofferingen heeft men zich getroost, doch men deed dit, omdat men wist dat het gebeuren moest en omdat men zich geschraagd wist door Hooger Kracht. Spreker bracht dank aan allen, die hebben medegewerkt dezen dag mogelijk te maken. In ’t bijzonder richtte hij zich tot de besturen der plaatselijke afdeelingen van Ned. Prot. Bond en Ver. v. Vrijz. Herv. tot den oud-voorzitter van de N.P.B., wien het een groote vreugde zal zijn dagelijks zijn liefste hoop meer en meer in vervulling te zien gaan; “de bazar-commissie 1935″; den architect, den heer Beldt; den uitvoerder, den heer Herkert; doch bovenal den Grooten Bouwmeester van het Heelal, uit Wien tenslotte alle krachten ontspruiten.

Nadat hij de oorkonde had voorgelezen, verzocht hij mej D. Kalff, dit document te willen inmetselen en de herdenkingssteen te willen aanbrengen.

Na deze plechtigheid verkreeg de Eerw. heer van Loenen het woord. Ook dezen spreker is het een vreugde dit moment te hebben mogen meemaken. Hij legde vooral den nadruk op de geestelijke beteekenis van het tot stand komen van dit gebouw. Respect hebben voor de overtuiging van andersdenkenden, is het symbool van de vrije geloofsovertuiging, want zou het goed zijn, dan moet het een toevluchtsoord zijn voor allen, die oude geloofsvormen en -dogma’s ontgroeid zijn, maar die toch, God eer willen bewijzen. Met het omhoog rijzen der lijnen van dit kerkje, aldus spreker, moge de lof en de aanbidding stijgen tot Hem, die de bron is van aller geloof Spreker eindigde met de bede, dat Gods onmisbare zegen, op dit werk moge rusten.

Na afloop kwamen besturen en enkele anderen nog eenige oogenblik bijeen ten huize van den heer Kalff.

Naar wij vernemen, is het gebouw en de grond geheel vrij van schulden, al ontbreken nog enkele bedragen voor inventaris e.d. Deze hoopt men nog door giften te zien aangevuld.”