Oplevering van het nieuwe orgel

Het orgel werd op 14 juni 2002 opgeleverd en in gebruik genomen. Tijdens de formele bijeenkomst die daarvoor in de middag werd gehouden werd de verklaring van Opneming en Oplevering/Goedkeuring voorgelezen.

Daarin werd het volgende geschreven:

  1. Het per 09 juni 2002 door de orgelbouwer de fa. A. Nijsse & zoon gereed gemelde werk is namens de opdrachtgever door de adviseur, dhr. H. Kriek op 10 juni 2002 opgenomen.
  2. Het gereed gemelde werk is voltooid,
  3. Het gereed gemelde werk is goedgekeurd, zie bijlage “keuringsrapport betreffende het orgel in de Hervormde kerk te Vaassen”. De sterkte van de fagot zal na maximaal zes maanden opnieuw worden beoordeeld en zo nodig onder garantie worden aangepast of vervangen.
  4. De orgelbouwer verklaart dat hij de uit het bovengenoemde rapport voortvloeiende verplichtingen zal nakomen.
  5. Het voltooide werk is goedgekeurd.
  6. De garantie wordt verstrekt conform “Algemene leveringsvoorwaarden Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (V.O.N.)”, vastgesteld op 6 december 1994 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s Gravenhage onder nummer 3038.
  7. Einde garantie: 13 juni 2012.

In viervoud opgemaakt en ondertekend

Te Vaassen

d.d. 14 juni 2002

De opdrachtnemer:
de orgelbouwer R. Nijsse

De opdrachtgever:
de Stichting Restauratiefonds Kerkorgel
de adviseur
de voorzitter van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Vaassen