Ingebruikneming van de kerk

De kerk werd op vrijdagavond 14 december 1962 overgedragen aan de kerkvoogdij en direct daarna met een openingsdienst in gebruik genomen. Deze dienst werd geleid door ds. L.J.R. Kalmijn. Het orgel vervulde hierbij een belangrijke rol.

Er waren diverse genodigden in de dienst aanwezig:

  • Jonkvrouwe J.C.C. Röell van paleis Het Loo;
  • Pastoor J.H. Galama;
  • Kapelaan G. Smitshuis;
  • Vertegenwoordigers van de Gereformeerde kerk van Vaassen;
  • Vertegenwoordigers van Hervormde gemeenten uit de omgeving;
  • Notabelen uit Vaassen;
  • De heer de Jonge (oud hulpprediker van Vaassen)

Als één van de mooiste momenten uit de dienst werd genoemd dat kinderen uit de gemeente het doopbekken binnendroegen. Staande op het podium zongen ze daarbij gezang 248 vers 6:

Mocht eens de mond van hen, die w’ U hier wijden,

de heil’ge naam van onze Heer belijden

en roem in Zijn doopverbond.

Het zingen van de kinderen werd door één van hen begeleid op de blokfluit.

De openingsplechtigheden werden afgesloten met het spelen van Jesu bleibet meine freude op orgel.

Met de ingebruikneming werd ook besloten de zitplaatsen niet meer te verhuren. In plaats van de huurinkomsten werd in het vervolg aan de gemeenteleden een vrijwillige bijdragen gevraagd voor de zitplaatsen.